Full gas för grönare hav med LNG

Mycket talar för att framtidens fartygsbränsle stavas LNG och den framtiden börjar i Stockholms Hamnar redan den 14 januari.

Som en av de första hamnarna i världen erbjuder Stockholms Hamnar en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg med LNG, Liquefied Natural Gas.

– Det är roligt men det är också en utmaning att vara först. Allt måste fungera när vi kör igång, säger hamnkapten Henrik Cars på Stockholms Hamnar.

Det är inte tanken som räknas, det är vad man har i den som spelar roll. Det är en bra beskrivning av läget för sjöfarten i Östersjön vintern 2012. För den 1 januari 2015 börjar EU:s nya svaveldirektiv gälla. Direktivet innebär att rederierna tvingas minska svavelhalterna i fartygsbränsle från 0,5 till 0,1 procent. Då kan bara fartyg som klarar utsläppskraven anlöpa Östersjöns hamnar.

– Många rederier har nog väntat och trott att direktivet inte skulle gå igenom, men nu är det klubbat och därför händer nu mycket på en gång, säger Henrik Cars.

Det innebär att rederierna måste välja väg. Ett alternativ är att fortsätta med tjockolja som bränsle, men att rena utsläppen bättre med så kallade scrubbers.

– Men jag har inte sett rening som fungerar fullt ut så jag tror att vi får en utveckling där nyproducerade fartyg drivs med flytande naturgas, LNG, medan den befintliga flottan byter bränsle till marindiesel, säger Henrik Cars.

Viking Grace - en unik miljösatsning

Det är precis så Viking Line tänker och i januari sätts Viking Grace, världens första stora LNG-drivna passagerarfartyg, i trafik. Det är ett på många sätt spektakulärt fartyg och frågan är om passagerarna kommer att notera att det inte kommer någon synlig rök ur skorstenen eller att det inte blir något sot på däck.

Förmodligen inte, men dagens miljömedvetna resenärer kommer nog ändå att uppskatta det faktum att fartyget släpper ut cirka 25 procent mindre koldioxid och 85 procent mindre kväveoxid än om det drevs med olja, samtidigt som det varken släpper ut svavel eller partiklar i luften.

– Det kommer inte att gå att resa med ett mer miljövänligt passagerarfartyg på Östersjön, säger Tony Öhman, ansvarig för Marine Operations inom Viking Line.

LNG klarar miljömålen

LNG är alltså ett betydligt renare bränsle än olja, men det är ett fossilt bränsle och inte ett förnyelsebart. På Aga, som levererar den flytande gasen, menar man att LNG också kan vara en brygga in i en framtid driven av förnyelsebar biogas. Problemet med biogas är att man idag inte på långa vägar producerar de mängder som behövs.

– Det finns inget motsatsförhållande mellan naturgas och biogas, båda kommer att behövas i den framtida mixen av olika bränsleslag. Tvärtom finns det goda exempel på att naturgas kan vara en bro till ökad produktion och användning av förnyelsebara energislag – som exempelvis biogas. Fram tills dess att biogas och andra förnyelsebara bränslen finns tillgängliga i tillräcklig omfattning kan LNG användas för att klara våra miljömål, säger Carl-Lennart Axelsson, marknadschef för LNG på Aga.

För Tony Öhman på Viking Line var valet av drivmedel ganska självklart trots att det till att börja med kommer att vara dyrare än olja.

– Om vi fortsatte med olja skulle det krävas två eller tre reningsanläggningar ombord för att rena utsläppen så att de klarar de krav som kommer att ställas framöver. Därför valde vi LNG, ett renare bränsle, som klarar kraven, säger Tony Öhman.

Kan ni bygga om äldre fartyg till att gå på LNG?

– Nej, det är inte möjligt. Där kommer vi istället att gå över och använda marindiesel.

Ny säker bunkringslösning

Viking Grace är långt ifrån det första fartyget som drivs med LNG, det är en väl beprövad produkt även inom sjöfarten, men det är det första större passagerarfartyget som drivs med flytande naturgas. Det gör också att många rederier runt om i världen följt Viking Lines arbete med Viking Grace med stor nyfikenhet.

Men det är inte bara rederiet som är pionjärer. På Stockholms Hamnar tycker man det är spännande och utmanande att få vara med längst fram i utvecklingen. Det ställer krav på infrastruktur, regelverk och rutiner både på kort och på lång sikt. Stockholms Hamnar måste också hitta lösningar för en framtid då fler och fler fartyg drivs med LNG.

Eftersom det också saknats upptrampade stigar har Stockholms Hamnar i samarbete med Viking Line, Aga och berörda myndigheter utarbetat regler och rutiner.

Fartyget är byggt i Finland, men gasen kommer från Norge och transporteras till AGA:s nybyggda LNG-terminal i Nynäshamn. Därifrån kommer tre tankbilar per dygn att transportera bränslet till Frihamnen och Loudden där det tankas över till en bunkerbåt som sedan tankar Viking Grace vid Stadsgårdskajen. Bränslet i en bunkerbåt räcker gott och väl för en resa tur och retur till Åbo.

Det här är en ny infrastruktur som ännu inte testats i skarpt läge, men Tony Öhman på Viking Line är inte det minsta orolig för att det inte skulle fungera. De första veckorna sker dock bunkringen med tankbil från kaj.

Jobbar för en långsiktig lösning

Men när utvecklingen tar fart kommer det inte att fungera att köra naturgasen på tankbilar, menar Henrik Cars.

– När volymerna ökar och fler vill ha leverans av LNG till våra hamnar så måste det finnas andra lösningar.

En tankbåt som levererar LNG till Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn är en tänkbar idé.

En annan fråga är hur man ska kunna bunkra bränslet i hamnarna. Här gäller det att hitta hållbara och långsiktiga lösningar. Och det är ett arbete som pågår på flera håll. Inte minst genom att Stockholms Hamnar är med i ett EU-projekt tillsammans med sex andra hamnar runt Östersjön där man diskuterar dessa frågor.

Som alltid när det gäller bränsle är säkerhet en viktig fråga. På Viking Grace är tankarna placerade utomhus i aktern och om gasen kommer i kontakt med luft stiger den uppåt, eftersom gasen är lättare än luften, och ventileras på så sätt bort. I nedkyld form är trycket i rör och tank lågt, men tank och rör är dubbelmantlade så att ingen gas kan läcka ut. Ett avancerat gasdetektorsystem upptäcker minsta läckage och stänger då omedelbart av systemet.

– Skulle en läcka inträffa går systemet direkt över och börjar köra motorerna på marindiesel, säger Tony Öhman.

Flytande naturgas är en beprövad produkt som hanterats på ett säkert sätt under årtionden. Det finns också strikta regler för hur cisterner och tankar ska vara utformade på land. Den flytande gasen anses vara giftfri, luktfri och inte heller frätande. LNG i sig är också svår att antända, dels på grund av låg temperatur men också eftersom naturgas måste ha syrgas för att brinna. Eftersom cisternerna och tankarna inte innehåller syre kan en eventuell eld inte spridas i behållaren.

Miljön är vinnaren

Henrik Cars på Stockholms Hamnar berättar att ett norskt rederi nu också bygger ett LNG-fartyg som ska börja trafikera Östersjön om något år. Han ser miljön som en stor vinnare när det nya svaveldirektivet börjar gälla.

– Därför hade det varit bättre om man infört det nya svaveldirektivet på global nivå och inte bara i Östersjön och Nordsjön. Det hade varit ännu bättre för miljön och dessutom skapat likvärdiga förhållanden för sjöfarten världen över.

För visst kan det vara tufft att gå före, men samtidigt kan det visa sig vara en stor konkurrensfördel när övriga världen ska börja följa efter.