Arbetet för en minskad miljöpåverkan i Östersjön

Sjöfarten regleras av internationella bestämmelser, bland annat MARPOL-konventionen, Helsingforskonventionen samt EU-direktiv. Det är dessa som ligger till grund för Sjöfartsverkets regler och föreskrifter.

Här medges bland annat undantag från förbudet att släppa ut toalettavfall under vissa reglerade förhållanden som till exempel att fartygen har certifierade reningsverk ombord, att resultat från provtagningar av dessa finns att tillgå, att avfallet är finfördelat. Hamnar kan därför inte ålägga rederier att lämna svart- och gråvatten i land, köra på lågsvavligt bränsle, ha katalysatorer med mera.

Stockholms Hamnar är en allmän hamn

I förarbetena till lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn beskrivs att en allmän hamn "skall vara öppen för allmän trafik. Alla fartyg har i princip rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser." (Prop. 1981/82:130 s 142).

Enligt svensk rätt har med andra ord alla fartyg i princip rätt att i mån av plats anlöpa en allmän hamn som Stockholms Hamn. Hamnen själv har ingen legal möjlighet att förhindra fartyg att anlöpa hamnen så länge det finns plats. Det är politikernas och de internationella organens uppgift att stifta lagar och utreda om möjlighet finns att förbjuda vissa fartyg från att anlöpa allmän hamn.

Stockholms Hamnars arbete

Stockholms Hamnar påverkar och uppmuntrar istället sjöfarten till miljöförbättringar genom att föra en nära dialog med samtliga kunder i frågan och arbetar med ekonomiska incitament. Vi har bland annat lägre hamnavgifter för de fartyg som drivs med lågsvavligt bränsle, som har vidtagit kväveoxidreducerande åtgärder, som sopsorterar och minimerar sina avfallsmängder och tankfartyg med dubbelbottnade skrov.

Svart- och gråvatten

Det finns sedan länge anläggningar med god kapacitet för att lämna svart- och gråvatten i Stockholms Hamn. Dessa anläggningar används i den dagliga verksamheten av samtliga rederier som går i linjetrafik. Det finns även möjlighet att lämna svart- och gråvatten vid samtliga kryssningslägen kostnadsfritt hos Stockholms Hamnar. Fartygen ges också möjlighet att lämna svart- och gråvatten via tankbil och båt i Stockholm.

Stockholms Hamnar har från och med i år även tagit över avtalen med rederierna från Stockholm Vatten för att få en mer direkt relation med kunden och därmed ha möjlighet att utveckla tjänsterna på detta område.

Följande anläggningar finns för att lämna svart- och gråvatten inom Stockholms Hamn

Siljaterminalen

Vid södra läget byggdes mottagningsanläggningen 1985 Vid norra läget byggdes mottagningsanläggningen 1997 Vid Seawindläget tillskapades mottagningsmöjlighet 2003

Frihamnsterminalen

Vid läge 1 byggdes mottagningsanläggningen 1997 Vid läge 2 byggdes mottagningsanläggningen 2000

Stadsgårdsterminalen

Mottagningsanläggningen byggdes 1999

Vikingterminalen

Mottagningsanläggningen byggdes 1987 och byggdes om 1998

Skeppsbron – Ånedin

Mottagningsanläggningen byggdes 1996

Kryssningslägen

Ytterligare 7 mottagningsanläggningar finns vid kryssningslägena.

Skärgårdstrafiken

För skärgårdstrafiken finns 4 avloppsanläggningar.

Rederiernas arbete

Kryssningsrederierna är väl medvetna om att miljö kommer att vara en överlevnadsfråga i framtiden och arbetar med ständiga förbättringar. Reningsverk ombord, återvinning, sopsortering, bättre motorer och alternativa bränslen är några åtgärder som används på de nya fartyg som byggs. Men även äldre fartyg byggs om och anpassas för dagens krav.

Rederierna välkomnar också internationella standarder och regelverk som är konkurrensneutrala.

Internationellt samarbete

Stockholms Hamnar arbetar i flera nätverk och internationella sammanslutningar för att driva miljöfrågorna. Onsdag till fredag denna vecka samlas representanter för världens ledande hamnar och hamnstäder i Rotterdam för att komma fram till gemensamma konkreta åtgärder i miljöfrågorna. Christel Wiman, koncernchef och vd Stockholms Hamnar kommer att delta som moderator under en del av konferensen.

– Miljöfrågorna är avgörande för branschen och framtiden. Stockholms Hamnar började tidigt arbeta aktivt med dessa frågor, men vi har mycket att lära av varandra och att sätta upp gemensamma regelverk och mål kommer att påskynda konkreta resultat, säger Christel Wiman.