Riksintresset Stockholms hamn

Stockholms Hamn är av riksintresse för sjöfarten eftersom hamnen har en omfattande såväl passagerar- som godstrafik. Hamnen har en viktig roll som knutpunkt mellan olika transportslag och är en port österut mot Finland, Baltikum och Ryssland. Dessutom är hamnen viktig för stadens och regionens försörjning.

Stockholms hamn är av riksintresse för sjöfarten enligt Sjöfartsverkets beslut den 22 oktober 2001. Vilka delar av hamnen som ingår i riksintresseområdet och vilket influensområde hamnarna har framgår inte av Sjöfartsverkets beslut.

Länsstyrelsen och Sjöfartsverket har därför i samarbete med Vägverket och Banverket tagit initiativ till att i en rapport precisera innebörden och konsekvenserna av riksintresset Stockholms hamn samt att beskriva de funktioner som ingår i riksintresset.