Östersjöhamnar enas om miljöpolicy

15 Östersjöhamnar, städer och organisationer har vid en konferens i Åbo, den 30 september, skrivit under en överenskommelse om en gemensam miljöpolicy för Östersjöregionen.

Hamnarna, städerna och de övriga organisationerna förbinder sig att vidta åtgärder för att minska utsläpp till luft och buller från fartyg och för att harmonisera hanteringen av avfall och avloppsvatten. Överenskommelsen skapar basen för en likartad miljöpraxis för alla hamnar runt Östersjön.

Bakgrunden till överenskommelsen är att alla hamnstäder står inför liknande utmaningar och att det finns ett stort behov av gemensamma insatser. Likvärdiga regler och policys gör miljöarbetet enklare och effektivare för alla inblandade parter. Överenskommelsen är ett viktigt och konkret bidrag till en bättre levnadsmiljö i hamnstäderna och för en renare Östersjö.

– Det här är ett viktigt steg för Östersjöns framtid. I Stockholms Hamnar har vi länge arbetat med miljöfrågor och vi ser nu fram emot ett bredare samarbete i Östersjöregionen. Stockholm stad har avsatt en miljard för miljöförbättringar och en del av denna går till åtgärder i hamnen. Säger Malte Sigemalm, styrelseordförande Stockholms Hamn AB.

– Vi behöver konkreta åtgärder för att miljöanpassa sjöfarten i Östersjön. I det arbetet måste städer, hamnar och rederier samverka. Överenskommelsen är ett bra exempel på samverkan och en viktig del på väg mot en miljöanpassad sjöfart. Säger Viviann Gunnarsson, miljö- och konsumentborgarråd Stockholms stad.

Överenskommelsen är ett led i ett EU-finansierat projekt - New Hansa of Sustainable Ports and Cities - där Stockholms Hamnar och Miljöförvaltningen i Stockholm stad deltar. I projektet har Åbo Universitet tagit fram en rapport angående hamnars och städers arbete med, syn på och problem med emissioner och buller från fartyg samt hantering av avfall. För Stockholms Hamnar har detta inneburit en möjlighet att sprida kunskap om bland annat sina egna goda erfarenheter av differentierade hamnavgifter för minskning av svavel- och kväveoxider.

Om två år kommer Stockholms Hamnar och Miljöförvaltningen i Stockholms stad att vara värdar för en konferens som syftar till att följa upp miljöarbetets åtgärder och resultat.