Miljöprövningar

Här redovisas i korthet vilka ansökningar Stockholms Hamnar har lämnat in, vad som ansökts om samt hur långt i tillståndsprocessen ärendena har nått.

Enligt Miljöbalken är hamnverksamhet av en viss storlek verksamhet som kräver tillstånd. Tillstånd krävs både för drift av verksamheten och för att bygga i vatten. Hamnverksamheten innebär främst en påverkan på den yttre miljön genom utsläpp till luft och vatten samt buller.

Stockholm

Värtahamnen-Frihamnen

För Värtahamnen-Frihamnen lämnade miljööverdomstolen* i februari 2011 tillstånd till fortsatt drift av hamnen samt tillstånd till byggande av utbyggd Värtapir samt kryssningskaj i Frihamnen (kaj 3). Efter att Högsta domstolen i juni 2012 avslagit motparters yrkande om prövningstillstånd har ombyggnaden av kaj 3 i Frihamnen genomförts och för Värtapiren påbörjats. Utifrån inlämnad prövotidsutredning meddelade Mark- och miljödomstolen i oktober 2015 slutliga villkor för bland annat buller. Stockholms Hamnar och en motpart överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen men Stockholms Hamnar fick avslag på begäran om prövningstillstånd. Denna sistnämnda fråga är nu föremål för prövning hos Högsta domstolen.

Loudden

För Loudden har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i januari 2011. Efter överklaganden har ärendet slutligt avgjorts av  Mark- och miljööverdomstolen som i februari 2015 meddelat dom.

Skeppsbron-Stadsgården

För Skeppsbron-Stadsgården (inklusive Masthamnen) har tillstånd för hamnverksamheten meddelats av miljöprövningsdelegationen i februari 2013. Mark- och miljödomstolen har i april 2014 meddelat dom.

Södra Hammarbyhamnen (del av)

För del av Södra Hammarbyhamnen har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i oktober 2011.

Nybrokajen (del av)

För del av Nybrokajen har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i mars 2014.

Nynäshamn

Nynäshamns Hamn

För Nynäshamns Hamn har tillstånd för hamnverksamhet meddelats av miljöprövningsdelegationen i beslut i juni 2008 samt av Miljödomstolen* i mars 2010. Under 2013 har slutliga villkor för buller meddelats.

I maj 2015 beslöt miljöprövningsdelegationen medge tillstånd till ändrad verksamhet på så sätt att trafik till av Stockholms Hamnar planerad rörlig gångbrygga medgavs för kryssningsfartyg med en bruttodräktighet av högst 165 000.

Utbyggnad Stockholm Norvik

Stockholms Hamn ansöker om att bygga en container- och roro-hamn på Norvikudden i Nynäshamn. Ansökan lämnades in i februari 2007. Miljööverdomstolen* beslöt i december 2010 att ge tillåtlighet till byggande och drift av hamnen samt att återförvisa ärendet till Miljödomstolen* för fastställande av villkor. Efter att Högsta Domstolen i april 2012 avslagit motparters yrkande om prövningstillstånd har målet återupptagits i Mark- och miljödomstolen för fastställande av villkor. Efter det att Mark- och miljödomstolen i oktober 2014 beslutat ge tillstånd och meddelat villkor för byggnation och drift samt dispens för dumpning av muddermassor överklagades domen av motparter. Mark- och miljööverdomstolen beslöt den 30 oktober 2015 att huvudsakligen fastställa underinstansen dom varefter motparter överklagat till Högsta domstolen med begäran om prövningstillstånd. Läs mer om Stockholm Norvik

Kapellskär

Kapellskärs Hamn

För Kapellskärs Hamn har tillstånd till hamnverksamhet meddelats av Miljödomstolen* i deldom i juli 2006 samt av Miljööverdomstolen* i dom i november 2007. I maj 2012 beslöt Mark- och miljödomstolen ge tillstånd till bland annat byggande av ny pir samt ändring av det gällande tillståndet för hamnverksamhet i Kapellskär samt slutliga villkor rörande bland annat buller från hamnverksamheten. Läs mer om projektet i Kapellskärs hamn

* 2011 bytte Miljödomstolen namn till Mark- och miljödomstolen och Miljöverdomstolen har bytt namn till Mark- och miljööverdomstolen.