Vision och mål

Stockholms Hamnars vision är En hamn i rörelse – med ledorden modern, lönsam och levande. För att uppnå visionen finns tre gemensamma mål för hela företaget:

Nöjda kunder

Genom närmare kontakt, tydligare kundansvar och kontaktvägar säkerställer vi kundnöjdheten, får insikt i kundens affär och kan lättare skapa värde.

Goda affärer

Goda affärer ger oss förutsättningar för en hög lönsamhet och hög resultatuppfyllelse. Med ett större intäktsfokus tar vi rätt beslut varje dag i takt med långsiktiga strategier.

Tydlig nytta

Vi har ett stort ansvar som grundar sig i skyldigheter och egen hög ambition för hållbarhetsarbete avseende miljö och klimat.

Som grund för företagets verksamhet finns en verksamhetspolicy som beskriver arbetet och ambitionerna med kvalitets-, HR & arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsfrågorna. Stockholms Hamnar styrs även av Stockholms stads ägardirektiv samt gemensamma program och policyer från Stockholms stad.