Vision, mission & mål

Vision

Stockholms Hamnar är Östersjöns ledande hamn – en affärsfrämjande och välkomnande partner med hållbarhet i fokus.

Mission

Stockholms Hamnar är en effektiv länk för transporter av människor och varor mellan vatten, spår och väg.

Affärsidé

Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service – där säkerhet och miljö är i fokus. Detta gör Stockholms Hamnar genom att:

  • erbjuda kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
  • vårda och utveckla innerstadens kajer
  • främja skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik
  • vara en effektiv och lönsam partner

Långsiktiga mål

Stockholms Hamnars vision bryts ner i 13 långsiktiga mål som är uppdelade i tre områden – hamnverksamhet, fastigheter och stöd till verksamheten. Till dessa mål knyts varje år aktiviteter och verksamhetsmål för att på så sätt ta steg för steg i riktning mot visionen.

HAMNVERKSAMHET

Effektiv hamnkapacitet

Vi möter kunders och samhällets långsiktiga behov av hamnkapacitet för både person- och godstrafik.

Nöjda och hållbara kunder

Vi gör det möjligt för kunder att vara och agera hållbart.

FASTIGHETER

Attraktiva och hamnnära fastigheter

Vi utvecklar, förvaltar och hyr ut unika, hållbara och hamnnära fastigheter.

STÖD TILL VERKSAMHETEN

Effektiv verksamhetsstyrning

Vi arbetar med tydliga mål, uppföljning och transparent rapportering.

Lönsam affärsverksamhet

Vi bedriver en långsiktigt lönsam affärsverksamhet.

Säker arbetsplats

Vi är ett föredöme i arbetsmiljö-, hälso- och säkerhetsarbetet.

Förnybar energi

Vi använder endast förnybar energi.

Brottsförebyggande

Vi motverkar illegal verksamhet i samverkan med våra intressenter.

Kompetenta medarbetare

Vi säkerställer proaktivt rätt kompetens och arbetar för mångfald.

Kloka inköp

Våra inköp är hållbara.

Proaktiv kommunikation

Vi har en öppen dialog med våra intressenter i effektiva kanaler.

Leva som vi lär

Våra etiska riktlinjer vägleder oss i vårt beteende.

Effektiv resursanvändning

Vi använder allt material, avfall, energi, vatten och tid effektivt.