Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

EU-projekt & samarbeten

Stockholms Hamnars internationella engagemang inriktas på att skapa nytta för den egna verksamhet och därmed i förlängningen för kunder, besökare och stockholmare. Särskilt fokus har de senaste åren lagts på samverkan inom miljöområdet. För att åstadkomma förändring och utveckling krävs samarbeten samt erfarenhetsutbyte med andra aktörer. Stockholms Hamnar deltar i nuläget i nedanstående EU-projekt och samarbeten/nätverk.

Pågående

Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports

Stockholms Hamnar deltar tillsammans med tre andra Östersjöhamnar - Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors - i det gemensamma EU-projektet Coordinated supply of onshore power in Baltic seaports. Syftet med projektet är att investera i landelanslutningar för kryssningsfartyg. Detta är ett gemensamt åtagande av de fyra Östersjöhamnarna för att minska sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena.

För Stockholms Hamnars del innebär projektet att utrusta kajläge S167 och S160 på Stadsgården med landelanslutningar, vilket kommer att vara klart år 2023 respektive 2024.

Stockholms Hamnar har för projektet, som löper mellan åren 2020 och 2024, beviljats EU-stöd om maximalt 2,3 miljoner euro från programmet Connecting Europe Facility (CEF).

Projektet har för Stockholms del även beviljats betydande ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.

EU:s logotype för medfinansiering Klimatklivets logotyp

 

Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär–Naantali – (MoS Finnlink)

Kapellskärs Hamn deltar tillsammans med Nådendals Hamn i EU-projektet Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär–Naantali, vilket syftar till att stärka länken mellan Kapellskärs hamn och Nådendals hamn i Finland. Projektet innebär en investering i anläggning för landelförsörjning för fartyg vid kaj vilket minskar bland annat sjöfartens utsläpp till luft inom hamnområdena. För att tillgodose kunders efterfrågan på service och framtida behov installeras även en automatisk förtöjningsanordning, en så kallad auto-mooring. Samtidigt byggs ett nytt passagerartorn med syfte att underlätta för gående passagerare.

Kapellskärs Hamn har för projektet, som löper mellan åren 2020 och 2023, beviljats EU-stöd om maximalt 1,6 miljoner euro från programmet Connecting Europe Facility (CEF) inom ramen för Motorways of the Seas.

Delprojektet för elanslutning har för Kapellskärs Hamns del även beviljats ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.

EU:s logotype för medfinansiering Klimatklivets logotyp

 

Intelligent Sea

Stockholms Hamnar deltar tillsammans med Nådendals Hamn och det finska företaget Arctia (f.d. Meritaito) i det gemensamma EU-projektet Intelligent Sea som löper 2018-2022. Projektet syftar till att öka säkerhet och effektivitet i farleder genom digitalisering. I projektet genomförs pilottester där sjösäkerhetsanordningar i farleder blir utrustade med bland annat teknik för fjärrövervakning och kontroll samt sensorer för att samla in miljödata.

Farledsdata kommer att genereras från sjösäkerhetsanordningar för att sedan integreras med annan, befintlig farleds- och hamndata i en gemensam portal. Utöver detta kommer även alternativa energikällor att testas i farlederna.

Projektet har beviljats EU-stöd om maximalt 1,5 miljoner euro från programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Sjömärke i förgrunden och två containerkranar i bakgrunden

En belyst kummel med solceller inom ramen för EU-projektet Intelligent Sea. I skåpet sitter ett batteri som laddas av solpanelen. Kummeln lyser med 20 procents ljusstyrka när det blir mörkt. Totalt finns fyra kumlar i farleden in till Stockholm Norvik Hamn.

NextGen Link

Stockholms Hamnar deltar tillsammans med Åbo Hamn, Åbo stad, Mariehamns Hamn och Viking Line i det gemensamma projektet NextGen Link som löper 2017-2021. Projektet syftar till att uppgradera sjöfartsförbindelsen Åbo-Mariehamn-Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt att förbättra infrastrukturen i hamnarna.

Viking Line har beställt ett nytt fartyg, vilket innebär ökade krav på godshantering och effektivitet i hamnarna. Investeringarna i hamninfrastrukturen syftar till att möta detta behov. För Stockholms Hamnars del handlar det om att installera ett intelligent transportsystem (ITS) som bidrar till mer effektiv terminalverksamhet och trafikledning samt skapa ny yta för uppställning i Stadsgården.

Projektet har beviljats EU-stöd om maximalt 11,8 miljoner euro från programmet Connecting Europe Facility (CEF) inom ramen för Motorways of the Seas.

EU:s logotype för medfinansiering

Avslutade

The Northern ScanMed Ports – Sustainable Maritime Links

Stockholms Hamnar bedrev tillsammans med Åbo Hamn, HaminaKotka, Nådendals Hamn och Viking Line ett EU-finansierat projekt med syfte att utveckla miljötjänster i hamnarna och minska miljöpåverkan från trafiken på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Corridor mellan Sverige och Finland.

Stockholms Hamnars del i projektet var förberedelser för el-anslutning i Värtahamnen och Kapellskär samt projektering för svart- och gråvattenmottagning i Nynäshamn. Projektet var ett Motorways of the Seas-projekt inom ramen för Connecting Europe Facility och löpte mellan 2014 och 2016. Läs mer här (pdf)

LNG in Baltic Sea Ports

LNG in Baltic Sea Ports var ett EU-finansierat projekt som syftade till att utreda förutsättningarna för att bygga en fungerande infrastruktur för att kunna bunkra fartyg med flytande naturgas, så kallad LNG. Bakgrunden var de skärpta krav på lägre svavelhalt i fartygsbränsle som man beslutat om i internationella sjöfartsorganisationen IMO. LNG är ett alternativ till tjockolja som numera inte är tillåten i Östersjön.

Stockholms Hamnar var en av sju Östersjöhamnar som ingick i projektet, som löpte mellan 2012 och 2014.

Clean Baltic Sea Shipping

Clean Baltic Sea Shipping var ett av EU prioriterat och strategiskt projekt för miljöarbetet i Östersjön som avslutades 2013. Stockholms Hamnar ansvarade bland annat för ett delprojekt som syftade till att utreda möjligheten att differentiera hamnavgifter utifrån olika index.

PENTA - ett EU-projekt om utveckling av färjetrafiken i Östersjön

PENTA var ett EU-projekt som avslutades i augusti 2013. Det syftade till att utforska alternativ och utveckla metoder så att berörda hamnar i Östersjön kan möta kommande utmaningar samt öka konkurrenskraften. I projektet analyserades bland annat hur affärsklimat förändras, hur miljöpåverkan kan reduceras, hur säkerheten för gods och passagerare kan stärkas samt hur samarbetet mellan hamnarna kan förbättras.

Samarbeten

BPO - Baltic Ports Organization

BPO företräder Östersjöns hamnar. BPO spelar en viktig roll när det exempelvis gäller att nå en gemensam samsyn på nya regelverk som uteslutande berör Östersjöområdet.
Till BPO:s webbplats (extern länk) 

Cruise Baltic

Cruise Baltic är ett samarbete mellan kryssningsdestinationer i länderna i Östersjöregionen med syfte att skapa en kryssningsalternativ med fullt integrerad verksamhet mellan hamnar och städer.
Till Cruise Baltics webbplats (extern länk)

Cruise Europe

Cruise Europe är ett nätverk för främjande av kryssningstrafik i Europa.
Till Cruise Europes webbplats (extern länk)

C40 Green Ports Forum

Ett forum som startades under 2021 inom ramen för C40 Cities, ett nätverk av stora städer i världen som arbetar mot klimatförändringar. Green Ports Forum leds av Port of Los Angeles och samlar städer och hamnar runt om i världen för att gemensamt sätta fokus på miljö- och klimatarbetet kopplat till sjöfart och hamnverksamhet.

ESPO - European Sea Ports Organisation

European Sea Ports Organisation företräder samtliga hamnar i EU:s medlemsländer. ESPO säkerställer att hamnarna har en tydlig röst i Europa.
Till ESPOS:s webbplats (extern länk)

IACP/AIVP - International Association of Cities and Ports

IACP/AIVP är ett internationellt nätverk med offentliga och privata aktörer som är inblandade i en hållbar utveckling av hamnstäder.
Till IACP/AIVP:s webbplats (extern länk)

IHMA - International Harbour Masters Association

IHMA har som syfte att främja säker och effektiv sjöfart i hamnar m.m. och medlemmar i organisationen är främst hamnkaptener runt om i världen.
Till IHMA:s webbplats (extern länk)

PIANC - International Navigation Association

PIANC arbetar med att stödja sjöfart genom främjande av planering, design, konstruktion, förbättring, underhåll och verksamhet m.m. av sjövägar, hamnar och kustområden.
Till PIANC:s webbplats (extern länk)

Sveriges Hamnar

Branschorganisationen Sveriges Hamnar företräder samtliga hamnar i landet.
Till Sveriges Hamnars webbplats (extern länk)

Överenskommelser med andra hamnar

Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå högt ställda miljökrav är att arbeta tillsammans med hamnar som har reguljär trafik till Stockholm. Stockholms Hamnar har skrivit under överenskommelser med Helsingfors Hamn, Åbo Hamn och Tallinns Hamn om gemensamma satsningar på bland annat svart- och gråvattenhantering samt elanslutningar.