EU-projekt & samarbeten

Miljöpåverkan är ett gränsöverskridande arbete och för att åstadkomma förändring och utveckling krävs samarbeten med andra aktörer och erfarenhetsutbyte. Stockholms Hamnar deltar i de här projekten och nätverken.

Pågående

Intelligent Sea

Stockholms Hamnar deltar tillsammans med Nådendals Hamn och det finska företaget Meritaito i det gemensamma EU-projektet Intelligent Sea som löper 2018-2021. Projektet syftar till att öka säkerhet och effektivitet i farleder genom digitalisering. I projektet kommer det att genomföras pilottester där sjösäkerhetsanordningar i farleder blir utrustade med bland annat teknik för fjärrövervakning och kontroll samt sensorer för att samla in miljödata.

Farledsdata kommer att genereras från sjösäkerhetsanordningar för att sedan integreras med annan, befintlig farleds- och hamndata i en gemensam portal. Utöver detta kommer även 5G-uppkoppling, mätning av svavelutsläpp samt alternativa energikällor att testas i farlederna.

Projektet har beviljats EU-stöd om maximalt 1,5 miljoner euro från programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Sjömärke i förgrunden och två containerkranar i bakgrunden

En belyst kummel med solceller inom ramen för EU-projektet Intelligent Sea. I skåpet sitter ett batteri som laddas av solpanelen. Kummeln lyser med 20 procents ljusstyrka när det blir mörkt. Totalt finns fyra kumlar i farleden in till Stockholm Norvik Hamn.

NextGen Link

Stockholms Hamnar deltar tillsammans med Åbo Hamn, Åbo stad, Mariehamns Hamn och Viking Line i det gemensamma projektet NextGen Link som löper 2017-2020. Projektet syftar till att uppgradera sjöfartsförbindelsen Åbo-Mariehamn-Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt att förbättra infrastrukturen i hamnarna.

Viking Line har beställt ett nytt fartyg, vilket innebär ökade krav på godshantering och effektivitet i hamnarna, och investeringarna i hamninfrastrukturen syftar till att möta det här behovet. För Stockholms Hamnars del handlar det om att installera ett intelligent transportsystem (ITS) som bidrar till mer effektiv terminalverksamhet och trafikledning samt skapa ny yta för uppställning i Stadsgården.

Projektet har beviljats EU-stöd om maximalt 11,8 miljoner euro från programmet Connecting Europe Facility (CEF) inom ramen för Motorways of the Seas.

EU:s logotype för medfinansiering

Avslutade

The Northern ScanMed Ports – Sustainable Maritime Links

Stockholms Hamnar bedrev tillsammans med Åbo Hamn, HaminaKotka, Nådendals Hamn och Viking Line ett EU-finansierat projekt med syfte att utveckla miljötjänster i hamnarna och minska miljöpåverkan från trafiken på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Corridor mellan Sverige och Finland.

Stockholms Hamnars del i projektet var förberedelser för el-anslutning i Värtahamnen och Kapellskär samt projektering för svart- och gråvattenmottagning i Nynäshamn. Projektet var ett Motorways of the Seas-projekt inom ramen för Connecting Europe Facility och löpte mellan 2014 och 2016. Läs mer här (pdf)

LNG in Baltic Sea Ports

LNG in Baltic Sea Ports var ett EU-finansierat projekt som syftade till att utreda förutsättningarna för att bygga en fungerande infrastruktur för att kunna bunkra fartyg med flytande naturgas, så kallad LNG. Bakgrunden var de skärpta krav på lägre svavelhalt i fartygsbränsle som man beslutat om i internationella sjöfartsorganisationen IMO. LNG är ett alternativ till tjockolja som numera inte är tillåten i Östersjön.

Stockholms Hamnar var en av sju Östersjöhamnar som ingick i projektet, som löpte mellan 2012 och 2014.

Clean Baltic Sea Shipping

Clean Baltic Sea Shipping var ett av EU prioriterat och strategiskt projekt för miljöarbetet i Östersjön som avslutades 2013. Stockholms Hamnar ansvarade bland annat för ett delprojekt som syftade till att utreda möjligheten att differentiera hamnavgifter utifrån olika index.

PENTA - ett EU-projekt om utveckling av färjetrafiken i Östersjön

PENTA var ett EU-projekt som avslutades i augusti 2013. Det syftade till att utforska alternativ och utveckla metoder så att berörda hamnar i Östersjön kan möta kommande utmaningar samt öka konkurrenskraften. I projektet analyserades bland annat hur affärsklimat förändras, hur miljöpåverkan kan reduceras, hur säkerheten för gods och passagerare kan stärkas samt hur samarbetet mellan hamnarna kan förbättras.

Samarbeten

European Sea Ports Organisation, ESPO

European Sea Ports Organisation företräder samtliga hamnar i EU:s medlemsländer. ESPO säkerställer att hamnarna har en tydlig röst i Europa.
Till ESPOS:s webbplats (extern länk)

Sveriges Hamnar

Branschorganisationen Sveriges Hamnar företräder samtliga hamnar i landet.
Till Sveriges Hamnars webbplats (extern länk)

Baltic Ports Organization, BPO

BPO företräder Östersjöns hamnar. BPO spelar en viktig roll när det exempelvis gäller att nå en gemensam samsyn på nya regelverk som uteslutande berör Östersjöområdet.
Till BPO:s webbplats (extern länk) 

Överenskommelser med andra hamnar

Ett viktigt verktyg för att kunna uppnå högt ställda miljökrav är att arbeta tillsammans med hamnar som har reguljär trafik till Stockholm. Stockholms Hamnar har skrivit under överenskommelser med Helsingfors Hamn, Åbo Hamn och Tallinns Hamn om gemensamma satsningar på bland annat svart- och gråvattenhantering samt elanslutningar.

International Association of Cities and Ports, IACP/AIVP

IACP/AIVP är ett internationellt nätverk med offentliga och privata aktörer som är inblandade i en hållbar utveckling av hamnstäder.
Till IACP/AIVP:s webbplats (extern länk)

International Harbour Masters Association, IHMA

IHMA har som syfte att främja säker och effektiv sjöfart i hamnar m.m. och medlemmar i organisationen är främst hamnkaptener runt om i världen.
Till IHMA:s webbplats (extern länk)

International Navigation Association, PIANC

PIANC arbetar med att stödja sjöfart genom främjande av planering, design, konstruktion, förbättring, underhåll och verksamhet m.m. av sjövägar, hamnar och kustområden.
Till PIANC:s webbplats (extern länk)

Cruise Europe

Cruise Europe är ett nätverk för främjande av kryssningstrafik i Europa.
Till Cruise Europes webbplats (extern länk)

Cruise Baltic

Cruise Baltic är ett samarbete mellan kryssningsdestinationer i länderna i Östersjöregionen med syfte att skapa en kryssningsalternativ med fullt integrerad verksamhet mellan hamnar och städer.
Till Cruise Baltics webbplats (extern länk)