Förändringar

En flygbild över hur Kapellskärs hamn kommer se ut när utvecklingsprojektet är klart 2016.

Den stora förändringen för Kapellskärs hamn, i och med ombyggnaden, är den nya piren med två nya kajplatser och en utökad hamnplan. Den totala tiden för ombyggnaden av hamnen blev cirka tre år.

Färjelägen

Kapellskärs hamn har idag fyra färjelägen som alla är byggda på 1960- och 1980-talet. De två äldsta färjelägena måste antingen renoveras eller helt byggas om. Eftersom fartygen ökar i storlek, både i längd och djupgående har Stockholms Hamnar valt att bygga en helt ny pir i södra hamndelen. Genom att samtidigt muddra för att öka vattendjupet i hamnen förbättras säkerheten och manövreringsutrymmet för fartygen.

Utökad hamnplan

Trafikstrukturen på hamnplanen är idag inte optimal för att på ett effektivt sätt kunna hantera antalet fordon som kommer till Kapellskärs hamn. Genom en utökad hamnplan, som ger möjlighet till en effektivare trafiklösning, kan lastning och lossning av fartygen effektiviseras.

Elanslutning

För att kunna försörja en moderniserad hamn med el, där även landanslutning av fartyg med el ingår har Vattenfall förstärkt elnätet till hamnen. Som ett led i denna process har hamnen låtit bygga och ansluta en högspänningsstation.

Elanslutningen är delfinansierad av EU.

Vatten- och avloppsledning

Fartygen i hamnen måste kunna försörjas med färskvatten. Då hamnens vattenförsörjning tidigare skett med hjälp av egen borrad brunn, vilken hade en mycket begränsad kapacitet för hamnen, har vi tecknat avtal med Norrtälje kommun om att anlägga en vattenledning samt få leverans av kommunalt vatten till Kapellskärs hamn. Denna vattenledning är klar sedan halvårsskiftet 2010.

Rening av avloppsvatten

En moderniserad hamn bör även ha möjlighet att kunna erbjuda rening av svart- och gråvatten från fartygen. Kapellskärs hamn har redan låtit bygga ett nytt avloppsreningsverk. Till detta reningsverk ska färjelägena i den ombyggda hamnen anslutas, för att möjliggöra för fartygen att pumpa i land sitt avloppsvatten. Avloppsreningsverket tar inte bara hand om avloppsvatten från Kapellskärs hamn utan från större delen av Rådmansö. Reningsverket är sålt till Norrtälje kommun.

Sjöfartverkets utveckling

Inom en liten del av det vattenområde som berörs av hamnombyggnaden, äger Sjöfartsverket en fastighet där det finns en lotsstation som Sjöfartsverket vill utveckla i samråd med hamnen.