Förändringar

Flygbild över Kapellskärs hamn när fyra fartyg är inne

Den stora förändringen för Kapellskärs hamn, i och med ombyggnaden, är den nya piren med två nya kajplatser och en utökad hamnplan. Den totala tiden för ombyggnaden av hamnen blev cirka tre år.

Färjelägen

Kapellskärs hamn hade innan ombyggnaden fyra färjelägen byggda på 1960- och 1980-talet. De två äldsta färjelägena behövdes antingen renoveras eller helt byggas om. Eftersom fartygen ökar i storlek, både i längd och djupgående valde Stockholms Hamnar att bygga en helt ny pir i södra hamndelen. Genom att samtidigt muddra för att öka vattendjupet i hamnen förbättrades säkerheten och manövreringsutrymmet för fartygen.

Utökad hamnplan

Trafikstrukturen på hamnplanen var inte optimal för att på ett effektivt sätt kunna hantera antalet fordon som kommer till Kapellskärs hamn. Genom en utökad hamnplan, som ger möjlighet till en effektivare trafiklösning, effektiviseras lastning och lossning av fartygen.

Elanslutning

För att kunna försörja en moderniserad hamn med el, där även landanslutning av fartyg med el ingår har Vattenfall förstärkt elnätet till hamnen. Som ett led i denna process har Stockholms Hamnar låtit bygga och ansluta en högspänningsstation.

Elanslutningen är delfinansierad av EU.

Vatten- och avloppsledning

Fartygen i hamnen måste kunna försörjas med färskvatten. Då hamnens vattenförsörjning tidigare skett med hjälp av egen borrad brunn, vilken hade en mycket begränsad kapacitet för hamnen, har Stockholms Hamnar tecknat avtal med Norrtälje kommun om att anlägga en vattenledning samt få leverans av kommunalt vatten till Kapellskärs hamn.

Rening av avloppsvatten

En modern hamn bör även ha möjlighet att kunna erbjuda rening av svart- och gråvatten från fartygen. Kapellskärs hamn har redan låtit bygga ett nytt avloppsreningsverk. Till detta reningsverk ska färjelägena i den ombyggda hamnen anslutas, för att möjliggöra för fartygen att pumpa i land sitt avloppsvatten. Avloppsreningsverket tar inte bara hand om avloppsvatten från Kapellskärs hamn utan från större delen av Rådmansö. Reningsverket är sålt till Norrtälje kommun.

Sjöfartverkets utveckling

Inom en liten del av det vattenområde som berördes av hamnombyggnaden, äger Sjöfartsverket en fastighet där det finns en lotsstation som Sjöfartsverket utvecklade i samråd med Kapellskärs hamn.