Vi bygger om i Kapellskärs hamn

Flygbild över Kapellskärs hamn när fyra fartyg är inne

Efter mer än 55 år som en av Sveriges största godshamnar behövde Kapellskärs hamn moderniseras och effektiviseras.

I Kapellskär har ett utvecklingsprojekt pågått under tre år, 2013-2016.
Med fyra färjelägen byggda på 60- och 80-talet och en trend där fartygen ökar i storlek var det dags att förnya hamnen.

Syftet med ombyggnaden

  • Modernisera och effektivisera hamnen
  • Förbättra miljö och säkerhet
  • Möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar
  • Fortsätta avlasta Stockholm som godshamn

Kapellskärs hamn har nu blivit en hamn med största möjliga manövrerbarhet och sjösäkerhet. Miljöpåverkan minskas, bland annat genom att en ny pir med en längd som gör det möjligt för moderna fartyg att anlöpa.

Se filmen om hur den nya hamnen växte fram:

Se även lägesrapporten från 2014 (extern länk)

Den nya hamnen

Efter ombyggnationen har det blivit en säkrare, mer miljömässig och en bättre hamn ur arbetsmiljöperspektiv. Markytorna har utökas vilket gör att trafikflödet har optimerats. Hamnen har också moderniserats gällande faciliteter för el, vatten och källsortering av avfall.

Den ombyggda hamnen omfattar en ny pir med två färjelägen i hamnens södra del, ett ombyggt färjeläge i hamnens mellersta del och den nuvarande piren med två färjelägen i hamnens norra del. Efter ombyggnad har hamnen fem moderna färjelägen. I söder och angränsande till hamnen finns en ny lotshamn.