För hyresgäster med anledning av covid-19

Här hittar du som företagare och hyresgäst samlad information om de åtgärder som regeringen och Stockholms Hamnar vidtagit.

Regeringen har vidtagit åtgärder för företagare med avsikten att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stockholms stad har också vidtagit ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet. 

Länk till regeringen webbplats (extern länk)

Länk till Stockholms stads webbplats (extern länk)

Tillfällig hyresrabatt

Regeringen beslutade den 16 april om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Stöd kan ges för perioden 1 april till och med 30 juni.

Vilken typ av hjälp Stockholms Hamnar kan erbjuda baseras på en kreditprövning och en individuell bedömning av respektive hyresgästs ekonomiska förutsättningar. Stockholms Hamnar kommer inte kunna erbjuda hyresstöd till alla utan följer de direktiv som Stockholms stad satt upp.

Regeringens stödpaket bygger på att en överenskommelse om hyresnedsättning nås mellan hyresgäst och fastighetsägare innan den 30 juni 2020. En ansökan är inte en garanti för att en nedsättning av hyran beviljas. Eventuell tidigare hyresskuld måste vara reglerad för att stöd ska kunna ges.

För att bli aktuell för stöd måste verksamheten uppfylla de krav som ställs i författning SFS 2020:237. Läs mer på svenskforfattningssamling.se (extern länk)

Med författningen som grund tar Stockholms Hamnar emot ansökningar om hyresnedsättning från hyresgäster i utsatta branscher.

För att Stockholms Hamnar ska kunna göra en bedömning av er förfrågan behöver ni skicka in underlag enligt beskrivning nedan. Ansökan ska innehålla:

  • Undertecknade årsredovisningar, alternativt balans- och resultatrapporter för de två senaste åren.
  • En kortfattad beskrivning hur ni planerar att disponera fjolårets resultat.
  • En kortfattad beskrivning av de kostnadsreducerande åtgärder ni har genomfört samt eventuella underlag som styrker dessa.
  • En kortfattad beskrivning av de försök som ni gjort för att ställa om verksamheten samt eventuella underlag som styrker dessa.
  • Plan eller finansiell prognos för hur ni hanterar en kris som kan pågå under kvartal 2, 3 och 4 2020.
  • Stöd som ni sökt, t ex om ni lämnat nya preliminära skattedeklarationer, sökt omställningsstöd, tagit del av sänkta arbetsgivaravgifter samt ansökt om anstånd med att betala mervärdesskatt i enlighet med de åtgärder som regeringen, tillsammans med Skatteverket har kommunicerat.

Skicka in din ansökan

  1. Fyll i uppgifterna i blanketten Ansökan om hyresnedsättning (word)
  2. Bifoga efterfrågade dokument
  3. Skicka ansökan till fastighetsforvaltning@stockholmshamnar.se

Vi behöver ansökan snarast, dock senast 7 juni 2020.