Aktuellt i våra områden

Sorteringsanläggning i Frihamnen

Stockholms stad har i projekt Norra Djurgårdsstaden utvecklat den sk. ”Banantomten” som ligger mellan Liljas Gata och Tegeluddsvägen. Projekt Norra Djurgårdsstaden uppför en sorteringsanläggning som kallas MLC (masslogistikcenter) för förorenade massor som inte kan återanvändas inom projektet. Syftet  är att sortera ut rent material för vidare hantering och förorenat material transporteras bort på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. I ett första skede sker borttransport med lastbil och släp men i samverkan med Stockholms Hamnar utreds vidare båttransport vid kaj 1 för vidare transport till andra mottagningsanläggningar utanför Stockholmsområdet.
Lastning av fartyg kommer ske med s.k. sjölastare och materialet transporteras med transportband från tältet till kaj 1 bakom Magasin 1. Sortering sker inomhus i tältet med hjullastare och sorteringsverk. Ett reningsverk har byggts för att ta hand om eventuellt lakvatten från materialet som hanteras. För att minska miljöbelastningen så monteras en solcellsanläggning på tältet som försörjer den elförbrukning för verksamheten. Genom verksamheten kommer miljöbelastningen minska avseende energi, utsläpp av växthusgaser och transporter genom Stockholm.

Ombyggnation av lokal i Magasin 3

Den 21 maj så kommer vi att påbörja ombyggnationen av en lokal på Frihamnsgatan 26, Magasin 3. Vi kommer att starta med rivningsarbeten, vilket kommer att medföra en del buller och oljud. Rivningsarbetena kommer att pågå fram till och med vecka 26.
Arbetet kommer i huvudsak att utföras vardagar mellan kl.07.00-16.00 och kommer att pågå fram till och med 2018-08-24. Särskilt bullrande arbeten som tex arbeten i byggnadsstommen kommer utföras mellan 05.00-10.00.

Det kommer även att vara materialintag på lastplatsen vid Frihamnsgatan 28. Materialintag och avfallshantering kommer ske på bassängsidan av Magasin 3 på långsidan närmast Banankompaniets byggnad. Sammantaget kommer detta leda till mer rörelse här under ombyggnationen än vanligt.

Byte av låscylindrar i Frihamnen

Den 23 mars börjar vi byta låscylindrar i Frihamnsområdet. Det gäller främst offentliga ingångar, inte direkt in till hyresgäster. Anledningen är att vårt nuvarande låssystem uppdateras och blir säkrare och att man istället ska använda kortläsarna. Hyresgästerna har fått passerkort men det kan finnas enstaka ställen dit man behöver nycklar.

Ansökan av nycklar görs till: tilltrade@stockholmshamnar.se.

Här ansöker du om passerkort

Värtahamnen – Royal Seaport växer fram

Området mellan Värta- och Frihamnen, Värtahamnen – Royal Seaport, genomgår just nu stora förändringar. Om några år kommer det att vara ett av Stockholms mest spännande områden att ha sin verksamhet i, bo i eller strosa i som turist.

Stockholms Hamnar har byggt en ny hamnpir med en toppmodern terminal i Värtahamnen. Det gör att gammal hamnmark kan användas till att bygga en ny stadsdel med handel, kontor och bostäder. Området är en del av Norra Djurgårdsstaden och här växer nu stad och hamn sida vid sida och kommer bli en ny spännande stadsdel mitt i Stockholm. 
Läs mer om den planprocess som pågår och se visionsbilderna för området (extern länk)

Befintliga och nya fastighetsägare i området har gått samman och skrivit under en vision som ger riktning i arbetet med att utveckla området - hållbarhet, internationell puls och busighet är några av ledstjärnorna.

Spännande aktiviteter i området

Arbetet med att sätta området på kartan ligger i startgroparna och det kommer att genomföras spännande aktiviteter under utvecklingstiden. Håll dig uppdaterad på vad som händer via Stockholms Hamnars och Värtahamnens Facebookgrupper eller vänd dig till Stockholms Hamnars kontaktperson.
Louisa Åkerfeldt, chef fastighetsförvaltning och utveckling
Telefon: 08-670 26 39, louisa.akerfeldt@stockholmshamnar.se

Södra kajen renoveras

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Södra Värtahamnen utvecklas till ett attraktivt och levande område med en blandning av kontor, handel och bostäder. Detaljplanen innehåller cirka 2 400 lägenheter och inflyttning i området påbörjas cirka 2021.

Södra kajen ingår i området och sträcker sig från Magasin 1 i Frihamnen och 400 meter mot Värtahamnen. Delar av nuvarande kaj bärs upp träpålar från början av 1900-talet.  För att öka bärigheten och kunna skapa en hamnpromenad har ett omfattande renoveringsarbete påbörjats. Arbetet kan periodvis att orsaka buller och annan störningar för omkringliggande arbetsplatser även om höga krav ställts på entreprenören. Det är entreprenören Lemminkäinen som Stockholms stad har upphandlat. På Magasin 1 har buller- och vibrationsmätare monterats.

Läs och se fler bilder på Stockholms stads webbplats (extern länk)
Läs mer om Södra Värtan som har nominerats till planpriset (extern länk)

Stora utvecklingsprojekt runt Frihamnen och Värtahamnen

Värtahamnen och Frihamnen ligger i ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, Norra Djurgårdsstaden, som sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, Spårväg City och flera stora projekt kommer att påverka hela området framöver. Allt beräknas vara fullt utbyggt omkring 2030. Läs mer om utvecklingen på följande webbplatser:

Norra Djurgårdsstaden (extern länk)
Spårväg City (extern länk)

Slussen

Läs mer om Slussen på vår webbsida
Läs mer om nya Slussen på Stockholms stads webbplats (extern länk)