Försäkring

Den här informationen gäller dig som äger fritidsfartyg och hyr kajplats av Stockholms Hamnar.

Fram till 2014 tecknades genom Stockholms Hamnar en specifik försäkring för fritidsfartygen som benämns "gruppförsäkring"  i avtalen och som täckte vrakborttagning samt sanering om fartygsägaren saknade eget försäkringsskydd.

Vid omförhandling av försäkringsavtalen under 2013 framkom det att denna "gruppförsäkring" inte längre kunde tecknas till en rimlig kostnad. Därför är motsvarande skydd numera en del av Stockholms Hamnars verksamhetsförsäkring och självrisken för hyrestagaren är vid användande 30 000 kr (2014). Kostnaden för försäkringen har under 2014 baserats på föregående års premie, men kommer framöver att bli en del av grundavgiften för kajplats för fritidsfartyg.

Försäkringen är subsidiär, vilket innebär att fartygsägarens försäkringar ska komma in i första hand, men om sådana inte finns, kan Stockholm Hamnar agera och täcka sina kostnader för vrakborttagning och sanering. Det är viktigt att nämna att fartygsägaren ensam är ansvarig för sitt fartyg, och därtill de kostnader som föreligger i anslutning till skada.

Observera!

  • Försäkringen gäller subsidiärt i förhållande till andra gällande försäkringar, och är begränsad till borttagning av vrak och sanering av utsläpp.
  • Säkerhetsföreskrifter i gällande avtal måste alltid vara uppfyllda. Kraven är uppställda av Stockholms Hamnar.
  • Försäkringen fritar inte fartygsägaren, vid någon tidpunkt, från ansvaret att förebygga och förhindra att fartyget orsaker skada på person, miljö eller egendom.

Assistans vid haveri

Om ett haveri eller utsläpp inträffar ringer du i första hand till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral som assisterar dig med snabb hjälp hela dygnet. Du kan också ringa om det finns en övervägande risk för haveri eller utsläpp.

Kontaktvägar vid haveri

  • Vid brand eller fara för liv ring alltid 112
  • Ring Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, tel. 08-670 28 10
  • Anmäl sjöolycka till Transportstyrelsen. Blankett hittar du på Transportstyrelsens webbplats (extern länk)