TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

7. Avlämning av avfall

7.1 Lagstiftning etc. rörande avfallshantering

Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (extern länk)

Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg (extern länk)

7.1.1 Inledande bestämmelser

Denna driftföreskrift gäller ej för hamndelar inom Stockholms Hamnar som används av fritids- och örlogsfartyg. Bestämmelser om avfallshantering finns också i respektive hamns avfallshanteringsplan.

Ett fartyg ska innan det avgår från hamnen lämna all sludge och allt oljehaltigt länsvatten. När avlämning har påbörjats ska all sludge och allt oljehaltigt länsvatten lämnas till mottagningsanordningen.

Undantag från denna obligatoriska avlämning gäller för:

 • Avfallsmängder som fyller mindre än en fjärdedel av uppsamlingstankens volym.
 • Fartyg som går i nationell skärgårdstrafik, arbetsfartyg, taxibåtar och fiskefartyg och liknande som har ombord mindre mängder avfall som det är orimligt att avlämna till mottagningsanläggning.
 • Fartyg som har intyg om undantag från obligatorisk avfallslämning för hamnen, utfärdat eller godkänt av Sjöfartsverket.

7.1.2 Definitioner

Sludge: Fartygsgenererat avfall i form av oljerester som uppkommer i ett fartygs maskinrum.
Slop: Tankspolvätska och andra oljehaltiga blandningar eller andra rester av skadliga flytande ämnen. Detta är lastgenererat och det är lastägaren som ska ta hand om detta.
Bilgewater: Slagvatten. Kan vara oljebemängt.

7.1.3 Mottagningsanordningar

Inom hamnen finns inga fasta mottagningsanordningar för mottagning av sludge. Mottagningen sker framför allt med slamtankbil och i begränsad omfattning med fartyg.

7.1.4 Avfallsansvarig person

Avfallsansvarig person inom Stockholms Hamn är chefen för bevaknings- och trafikcentralen (BTC), i Kapellskär hamn och Nynäshamn hamn är det respektive hamnchef till vilken avlämnare kan lämna förbättringsförslag. Avfallsansvarige svarar också för att hamnens avfallshanteringsplan följer gällande bestämmelser och att denna utarbetas efter samråd med hamnens trafikanter.

7.1.5 Tillstånd, slutligt omhändertagande

Ansvarig för avfallshanteringen förvarar entreprenörernas erforderliga, relevanta tillstånd och uppgifter om det slutliga omhändertagandet av avfallet i särskild pärm.

7.1.6 Anmälan

Anmälan ska ske senast 24 timmar innan fartygets ankomst till hamnen eller senast när fartyget lämnar föregående hamn, om resan varar mindre än 24 timmar. Anmälan kan ske på två sätt:

Anmälningarna ska sparas i ett år.
Personalen vid BTC rekvirerar mottagningen hos upphandlad entreprenör.

7.1.7 Mängdbegränsning

Stockholms Hamnar tillämpar ingen begränsning vad gäller mottagen mängd. Stockholms Hamnar förbehåller sig dock rätt att om mängden förefaller onormalt stor, låta Transportstyrelsen pröva frågan. Resultatet av en sådan prövning kan innebära att hamnen inte har skyldighet att ta emot viss mängd utan att ersättning utgår.

7.1.8 Avfallsavgift

Vid fartygsanlöp utgår en generell avfallsavgift utgår, oavsett om fartyget lämnar avfall eller inte, enligt hamnens prislista.

Speciell avfallsavgift utgår för kryssningsfartyg

I hamnens prislista finns bestämmelser om tilläggsavgifter.

Övertidsersättning utgår endast då avlämning sker på icke ordinarie arbetstid och fartyget vanligen omsätter gods och passagerare på sådan tid.

7.1.9 Krav på avfallets sammansättning

Avfallet får endast bestå av vatten, petroleumkolväten och sådana additiv som normalt ingår i avfall från eldnings- och smörjoljor. Avfallet ska således vara fritt från artfrämmande substanser såsom PCB, klor, lösningsmedel och detergenter.

7.1.10 Villkor för avlämning:

 • Att avlämnande fartyg ska kunna pumpa avfallet.
 • Att avlämnande fartyg är väl förtöjt.
 • Att förhalning av fartyg för avlämning endast kan bli aktuell p.g.a. miljö- eller säkerhetsskäl. 
 • Fartyg i nationell skärgårdstrafik, arbetsfartyg, taxibåtar, fiskefartyg och liknande har dock på anmodan skyldighet att förhala för att lämna avfallet.
 • Att anmälan om avlämningsbehov görs till Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral senast 24 timmar innan avlämningen avses utföras.
 • Att fartygets anslutning för avlämning av maskinrumsavfall är utförd enligt internationell standard.
 • Att trycket i ledningen/slangen mellan fartyget och mottagningsanordningen i land inte överstiger 0,6 MPa (6 kp/cm2). Slangar tillhandahålls av hamnen och ska provtryckas var 12 mån.
 • Att avlämningskapaciteten inte understiger 5 m3 per timme.
 • Att vid avlämning till slamsugningsbil eller annat fartyg, bilens eller fartygets väntetid inte överstiger 15 minuter från avtalad tid.
 • Att det avlämnande fartyget tillhandahåller personal för koppling och lösgöring ombord av slangen mellan fartyget och mottagningsanordningen;
 • Att, då avfall avlämnas i fat, dessa genom fartygets försorg uppställs på plats som anvisats av vederbörligt hamnbefäl.
 • Att fat är tättslutande och felfria samt varaktigt märkta med innehåll och fartygets namn.
 • Att fartyget svarar för de merkostnader som uppstår eller kan komma att uppstå om inte villkoren ovan efterföljs. I hamnens prislista finns speciella tilläggsavgifter som utgår vid brist av uppfyllelse av villkor.
Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2012-11-09
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält