TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.9 Riktlinjer för hantering av Farligt Gods

Stockholms Hamnar ska alltid verka för att hanteringen av farligt gods inom företaget och hos omgivningen sköts på ett säkert, ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.

Detta innebär att Stockholms Hamnar i alla arbetsmoment med farligt gods tar hänsyn till godsets beskaffenhet för att inte skador ska inträffa på människor, djur, miljö och egendom.

Berörd personal ska ha den kunskap och utbildning som krävs för att kunna följa företagets rutiner och instruktioner, samt kunna hantera det farliga godset på ett säkert sätt i överensstämmelse med gällande regler.

Stockholms Hamnar ska alltid arbeta med fullgod utrustning, vilken är avsedd för hantering av det farliga godset.

Vid införskaffandet av fordon, truckar och annan utrustning tar Stockholms Hamnar alltid hänsyn till att farligt gods ingår som en del i verksamheten.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka så att erfarenheter och synpunkter beträffande hanteringen av farligt gods tas tillvara i det dagliga arbetet och omedelbart rapportera eventuella risker och hot mot en god hantering.

Den anställde ska känna att företaget gjort allt för att skapa en säker hantering av det farliga godset.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält