TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.5 Förhandsanmälan

Allt farligt gods som anländer Stockholms hamnar - Kapellskär, Nynäshamns hamn och Stockholms hamnar - ska förhandsanmälas till Bevaknings- och trafikcentralen (BTC) i Stockholm.

BTC vidarebefordra sedan denna information till respektive enhet där det finns kunskapsbehov om det farliga godset.

Förutom att förhandsanmälan utgör information till Stockholms Hamnar om det farliga godset ligger den även till grund för tillstånd från hamnmyndigheten att få införa detta gods samt villkoren därför.

5.5.1 Ankommande farligt gods sjövägen/landvägen

Allt farligt gods som anländer hamnen ska förhandsanmälas genom att rederierna e-postar eller faxar över informationen.

Denna förhandsanmälan ska göras normalt senast 24 timmar innan godset anländer hamn. Om detta inte går på grund av rådande trafikförhållanden får anmälan göras senare, dock senast i samband med avgång från annan hamn och efter överenskommelse med hamnen.

Vid större kvantiteter farligt gods i förpackad form eller vid gods som medför särskild fara ska förhandskontakt tas med hamnmyndigheten i så god tid som möjligt innan godset ankommer till hamnområdet.

Förhandsanmälan ska omfatta såväl allt gods som lossas av i hamnarna, som det transitgods som ligger kvar på båtarna. De uppgifter som ska finnas med i anmälan är följande:

 • Fartygets namn och tidpunkten för dess ankomst
 • Godsets proper shipping name (officiell transportbenämning)
 • Klassen enligt IMDG-koden
 • UN-nummer
 • Förpackningsgrupp (om sådan finns)
 • Flampunkten (om sådan finns)
 • Andrahandsrisk (om sådan finns)
 • Marine Pollutant (om godset även är klassat som detta)
 • EmS instruktion 
 • Becquerel värde (om godset är radioaktivt)
 • Antal och typ av förpackning
 • Containernummer eller andra identifikationsbegrepp
 • Mängden farligt gods
 • Nettovikt explosivt ämne (vid klass 1 transporter)
 • Var det farliga godset stuvats ombord
 • Vilket gods som ska lossas och vad som är transitgods
 • Om godset desinficerats, vilket ämne ska anges samt datum
 • Avsändare och mottagare för godset
 • Omständigheter som på ett från säkerhetssynpunkt negativs sätt kan påverka fartygets manöverförmåga

5.5.2 Sjöledes ankommande/avgående farligt gods i bulk

De uppgifter som ska finnas med i förhandsanmälan är följande:

 • Fartygets namn och tidpunkten för dess ankomst/avgång, samt vid avgående farligt gods fartygets mäklare och hamnplats
 • Namnet på det företag eller den depå som ska ta emot respektive lasta ut det farliga godset
 • Godsets proper shipping name (officiell transportbenämning)
 • Klassen enligt IMDG-koden
 • UN-nummer
 • Förpackningsgrupp (om sådan finns)
 • Flampunkten (om sådan finns)
 • Mängden farligt gods
 • Giltigt intyg som visar att godset är lämpligt för transport (i tillämpliga fall)
 • Var det farliga godset lastats/lastas ombord
 • Vilket gods som ska lossas och vad som är transitgods
 • Brister i fartygets förvarings- och hanteringssystem för godset om sådana finns
 • Omständigheter som på ett från säkerhetssynpunkt negativt sätt kan påverka
Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält