TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.4 Allmänna regler

Nedan följer ett antal allmänna regler som gäller för hantering av farligt gods hos Stockholms Hamnar. Med hamnbefäl i detta sammanhang avses vid Stockholms Hamnar anställd/a VD, vice VD, hamn- och trafikchef, hamnchefer, hamnkapten och hamnstyrmän.

5.4.1 Förhandsanmälan

Farligt gods får införas till Stockholms Hamnars hamnområden först efter bifallen förhandsanmälan. Med stöd av denna utfärdar hamnbefälet särskilda instruktioner för transport, hantering och/eller förvaring av varje enskilt slag farligt gods eller kombination därav.

5.4.2 Försiktighetsåtgärder

Vid transport, hantering och/eller förvaring av farligt gods i Stockholms hamnar ska hänsyn tas till lokala förhållanden, som närhet till bebyggelse, närhet till platser där människor som inte är direkt involverade i transporten, hanteringen eller förvaringen vanligen vistas, miljökänsliga områden eller annan plats eller anläggning som kan påverkas av utsläpp med farligt gods eller olycka med farligt gods.

5.4.3 Farligt gods anvisning

Hamnbefälet anvisar i samråd med räddningstjänsten bestämda områden där transport, hantering och förvaring av farligt gods får ske.

5.4.4 Avvisning av farligt gods

Hamnbefälet har rätt att avvisa speciellt farliga godsslag eller stora kvantiteter farligt gods om säkerheten i hamnen allvarligt skulle äventyras genom dess transport, hantering eller förvaring. Begränsningar vad avser Stockholms hamn finns upptagna i nedanstående förteckning.
Farligt gods begränsningar (pdf)

Av förteckningen framgår att klasserna 1.1, 1.2, 2.1 lastad i tankcontainer och 2.3 ej accepteras för hantering eller lagring. 

5.4.5 Undanröjande av risker

Hamnbefälet har rätt att vidta lämpliga och skäliga åtgärder för att undanröja risker som det farliga godset kan medföra. Godsägaren eller dennes ombud kan komma att debiteras för kostnaderna.

5.4.6 Inspektion av farligt gods

Hamnbefälet har rätt att utföra inspektioner av farligt gods, vilket inkluderar inspektion av transportdokument och certifikat, förpackningar, lastbärare och fartyg för att säkerställa att transport hantering, förpackning, stuvning och förvaring av det farliga godset sker på ett säkert sätt.

5.4.7 Ankring av fartyg med farligt gods

Hamnbefälet bestämmer när och var fartyg med farligt gods ska ankra, förtöjas eller vart det ska förhalas i hamnen. Vid nödläge ska fartyg vid behov kunna förflyttas inom hamnen eller avlägsnas därifrån.

5.4.8 Beredskap för fartyg att kunna förflyttas för egen maskin

Fartyg som lastar, lossar eller har explosiva varor, brandfarliga gaser eller vätskor, syregivande ämnen eller organiska produkter ombord i sådana mängder att risk för skador på person eller anläggning utanför fartyget föreligger vid olyckshändelse med det farliga godset ska ständigt vara klar att med kort varsel kunna förflyttas för egen maskin. Undantag kan, om särskilda skäl föreligger, medgivas av hamnbefälet.

5.4.9 Heta arbeten

Hamnbefälet ska givas kännedom om alla heta arbeten som ska utföras såväl på fartyg som på kaj där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras. Heta arbeten medges endast om de anses kunna utföras säkert med hänsyn till de risker det farliga godset kan utgöra.

Vid heta arbeten krävs skriftligt tillstånd utfärdat av Räddningstjänsten i Stockholm. Sådant tillstånd får inte ha längre giltighetstid än 24 timmar. I tillståndet ska anges säkerhetsanvisningar för arbetets utförande.

5.4.10 Ansvarig person

Hamnbefälet, stuveriet och fartygets befälhavare ska inom sina respektive ansvarsområden utse ansvarig person för transport, hantering och förvaring av farligt gods rörande den dagliga verksamheten, samt även se till att certifierad rådgivare för farligt gods finns tillgänglig i enlighet med lagen om transport av farligt gods.

5.4.11 Reparation

Hamnbefälet ska ges kännedom om alla större reparationsarbeten som ska utföras, såväl på fartyg som inom hamnområdet, där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras.

5.4.12 Farligt damm

Alla mått och steg ska vidtas för att förhindra eller minimera uppkomst och spridning av farligt damm, samt för att skydda personal mot sådant damm.

5.4.13 Farlig ånga eller gas

Alla mått och steg ska vidtas för att förhindra eller minimera uppkomst och spridning av farlig ånga eller gas samt för att skydda personal mot sådan ånga eller gas.

Då fast farligt gods i bulk, som kan avge farlig ånga eller gas hanteras ska utrustning för att mäta koncentrationen ånga eller gas finnas omedelbart tillgänglig. Oskyddad personal ska inte tillåtas beträda utrymme eller område där giftig eller brandfarlig ånga eller gas kan uppträda.

5.4.14 Syreunderskott

Oskyddad personal ska inte tillåtas beträda utrymme där syreunderskott kan finnas.

5.4.15 Flytande och kondenserade farliga ämnen i bulk

Beträffande särskilda säkerhetsföreskrifter för transport och hantering av flytande och kondenserade farliga ämnen i bulk hänvisas till kapitel 9 Allmänna bestämmelser för Stockholms energihamnar, kapitel 10 Fartyg i energihamnarna samt kapitel 11 Lossning och lastning av oljor, gaser och kemikalier i bulk i denna föreskrift.

5.4.16 Tillträde

Obehörig äger inte tillträde till plats där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras. Vid behov ska transportväg, hanteringsplats eller förvaringsplats särskilt avspärras för att förhindra tillträde av obehörig.

Innan tillträde medges till slutet utrymme där hälsofarlig gas eller syrebrist kan förekomma ska arbetsledare i land respektive befälhavare ombord inom sina respektive ansvarsområden försäkra sig om att så kan ske utan risk.

Innan tillträde medges till utrymme i land eller ombord som desinficerats eller rökts med hälsofarligt ämne ska särskilt certifikat om att tillträdet kan ske utan risk ha utfärdats av behörig person.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält