TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.18 Brandskyddsåtgärder

Vid all hantering av farligt gods ska arbetsledare i land respektive befälhavare ombord tillse att lämpliga brand- och miljöskyddsåtgärder har vidtagits.

Brandskyddsutrustning ska där så erfordras finnas tillgänglig för omedelbart bruk. Utrustningen ska vara anpassad till och uppfylla de krav som ställs med avseende på det farliga godsets art och kvantitet.

På platser eller i utrymmen där brandfarliga eller explosiva gaser eller damm kan finnas ska elektrisk utrustning vara explosionssäkert utförd. Elektriska förlängningskablar får inte användas på dessa platser.

På platser där farligt gods lagras och hanteras gäller rökförbud, förbud mot öppen låga, gnistbildande verktyg, het yta och dylikt.
 
Om transporten, hanteringen eller förvaringen av farligt gods kräver bevakning av brandskyddspersonal ska beställning av bevakningen göras hos räddningstjänsten senast dagen före. Beställningen görs av rederiet (mäklaren).

På platser där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras eller i närheten av sådana platser ska larmanordningar eller annan snabb kommunikation med räddningstjänsten finnas.

Berörd personal ska innan transport eller hantering av farligt gods påbörjas förvissa sig om var närmaste anordning för larmning av räddningstjänsten finns samt hur denna ska användas.
På platser där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras eller i närheten av sådana platser ska det finnas tillgång till brunnslock.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält