TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.17 Fartygsanlöp, avgång, bunkring och vakthållning

5.17.1 Fartygsanlöp

Innan fartyg med farligt gods anlöper Stockholms hamn ska dess befälhavare:

 • göra sig och sin besättning förtrogen med de regler som gäller för fartyg förande farligt gods i Stockholms hamn
 • kontrollera tillståndet hos fartyget, dess maskineri och övrig utrustning som berör transporten, hanteringen eller stuvningen av det farliga godset
 • där så är möjligt kontrollera det farliga godset och dess förpackningar med avseende på skada eller läckage
 • informera hamnmyndigheten om hittade fel eller brister
 • försäkra sig om att säker kommunikation upprättas och upprätthålls med Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral.

5.17.2 Fartygsavgång

Fartyg förande farligt gods ska senast tre timmar före avgång anmäla avgångstiden till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral.

5.17.3 Bunkring

 • Bunkring får inte göras då fartyg lossar eller lastar explosiv vara, brandfarlig gas eller vätska, syregivande ämne eller organisk peroxid.
 • I övrigt ska bunkringsbestämmelserna enligt kapitel 6, bunkring i denna driftföreskift tillämpas.

5.17.4 Vakthållning

 • Befälhavare på fartyg som lastar, lossar eller för farligt gods ombord ska försäkra sig om att bemanningen alltid är tillräcklig för tryggad vakthållning och för att fartygets utrustning, inklusive framdrivningsmaskineri, ska kunna skötas i ett nödläge.
 • Befäl och besättning, som är avdelad till vakthållning ska ha tillräcklig kompetens enligt 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW), eller senare utgåva av denna.
 • Om hamnbefäl i Stockholms Hamnar påfordrar vaktman ska sådan finnas ombord vid lossning, lastning eller när fartyg för farligt gods. Denne ska uppfylla ovan nämna normer.

Vaktman på fartyg ska:

 • Vara väl förtrogen med farorna som det farliga godset medför.
 • Inom kompetensområdet övervaka att säkerhetsbestämmelserna efterlevs samt vara uppmärksam på verksamhet i fartygets närhet som kan äventyra säkerheten.
 • Vid fara larma och/eller vidta övriga lämpliga åtgärder, allt efter farans art.
Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält