TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

5.15 Lastningsrutin

Vid lastning av farligt gods ombord på fartyg ska den personal som utför lastningen alltid i förväg få information om vilket farligt gods som ska hanteras. Detta för att på bästa sätt kunna förbereda sig för lastningen och därigenom minska riskerna för olyckor.

Vid lastning av farligt gods ska det alltid finnas personal med som är väl förtrogen med föreliggande risker och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Dessa ska i samarbete med besättningen skapa en så säker hantering som möjligt för att minimera riskerna för olyckor.

Information om det farliga godset ska finnas lätt tillgänglig under lastningen, så att rätt åtgärder kan vidtas om en olycka skulle inträffa.

Farligt gods ska föras in på hamnområdet så sent som det är praktiskt möjligt, före lastning.

Lastning av farligt gods ska påbörjas så snart som möjligt efter det att godset forslats fram till fartyget. Framforsling ska ske så kort tid före fartygets avgång som är praktiskt möjligt.

Fordon eller containers ska därefter placeras på av fartygets personal anvisad plats ombord på fartyget.

Checklistor

För att underlätta lastningsförfarandet finns det checklistor som tar upp det mest väsentliga:

Lastning av fordon och containers (pdf)
Lastning av styckegods (pdf)

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-10-25
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält