TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

4. Hamnanläggningar

4.1 Tillträde till hamnanläggning

4.1.1 Lagstiftning etc.

4.1.1.1 Sjöfartsskydd

Lag (2004:487) om Sjöfartsskydd (extern länk)

Förordning (2004:283) om Sjöfartsskydd (extern länk) 

4.1.1.2 Hamnskydd

Lag (2006:1209) om Hamnskydd (extern länk)

Förordning (2006:1213) om Hamnskydd (extern länk)

4.1.2 Allmänt

Sjöfartsskydd går ofta under benämningen ISPS (International Ship & Port facility Security Code) som är en internationell kod stiftat av IMO (International Maritime Organisation). Sverige antog koden 1 juli 2004 genom att införa lagen om sjöfartsskydd.

Inför ikraftträdandet av lagen om sjöfartsskydd skapades ett antal hamnanläggningar (områden) inom hamnen som omfattas av denna reglering. Dessa områden är omslutna av avspärrningar av olika utförande och speciella regler för bland annat tillträde gäller. Hamnanläggningarna är följande (de med asterisk är sådana anläggningar inom vilka reglerna/skyddsåtgärderna endast tillämpas när fartyg ligger förtöjt vid anläggningen):

Hamnanläggning ID-nr ISPS anläggning

 • Birkaterminalen SESTO 0010
 • Containerterminalen SESTO 0005
 • Frihamnsterminalen SESTO 0014
 • Frihamnen 630-652 SESTO 0011
 • Hammarby sluss SESTO 0015
 • Kapellskär SEKPS 0001
 • Loudden inkl ankarplats Fjäderholmarna SESTO 0007
 • Nybrokajen* SESTO 0017
 • Nynäshamn SENYN 0002
 • Siljaterminalen SESTO 0019
 • Skeppsbron 105-107 inkl boj Stockholms Ström* SESTO 0020
 • Stadsgården 157-160 inkl boj Stockholms Ström* SESTO 0021
 • Stadsgården 165-167 SESTO 0022
 • Vikingterminalen SESTO 0025
 • Värtan 503 inkl ankarplats SESTO 0023
 • Värtan 521-524 SESTO 0024

4.1.3 Ansökningsblanketter

Vid utfärdande av behörighetskort och/eller passerkort förbinder sig innehavaren till att följa drift- och säkerhetsföreskrifter bestämda av Stockholms Hamnar.
Läs mer om vilka säkerhetsregler som gäller

4.1.4 Anställda

Anställda inom Stockholms Hamnar och anställda inom företag med fast etablering inom hamn-anläggningen har rätt att tillträda hamnanläggning. Exempel på den senare kategorin är anställda inom oljebolag vad avser energihamnarna och anställda på färjerederi inom färjeterminal.

Krav: Den anställde ska vara i tjänsteärende och kunna uppvisa giltig, av företaget utfärdad, fotolegitimation. För hamnanställda är det tillräckligt med hamnens märke/logga. Anställda har rätt att köra in eget fordon endast om det finns upptaget på en särskild förteckning. Stockholms Hamnars och STHEAB:s tjänstefordon får införas utan att sådant krav uppfylls. 

4.1.5 Myndighetspersoner

Krav: Myndighetsperson under tjänsteutövning ska uppvisa giltig fotolegitimation.
Ingen förhandsanmälan krävs. Exempel på här aktuella myndigheter:

 • Polis och Räddningstjänst (brandkår, ambulans, jourhavande läkare, etc.)
 • Tullen
 • Kustbevakningen
 • Sjöfartsverket (bl.a. lotsar och inspektörer)
 • Arbetsmiljöverket
 • Försvarsmakten

4.1.6 Besättningsmedlemmar på inneliggande fartyg

Krav: Besättningsmedlemmar ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation och finnas upptagen på en till hamnen insänd besättningslista (föranmälan) alternativt kunna uppvisa ett relevant crew-card och finnas upptagen på en till hamnen insänd besättningslista (föranmälan) alternativt kunna vad avser färjeterminal uppvisa av trafikerande färjerederi utfärdad fotolegitimation. Angående eget fordon, se ovan under anställda.

4.1.7 Passagerare som ska resa med inneliggande eller ankommande fartyg

Krav: Passagerare ska kunna uppvisa giltig fotolegitimation och giltigt färdbevis som innehåller uppgifter om passagerarens namn och/eller bokningsnummer och giltighetsdatum alternativt kunna uppvisa ett relevant passenger card och finnas upptagen på en till hamnen insänd passagerarlista.

4.1.8 Besökande till anläggningen/till inneliggande fartyg

Vid bedömning om ett besök ska beviljas gäller följande princip:
Besökande ska vara inbjuden av hamnen, trafikerande rederi eller inneliggande fartygs befälhavare/SSO.
Förhandsanmälningar prövas av PFSO/resp. bitr. PFSO.

Vid skyddsnivå 2 ska endast besök beviljas med anledning av terminalens och inneliggande fartygs säkerhet eller akuta drift.

4.1.9 Skeppsklarerare, årsleverantörer m.fl.

Krav: Besökare (ex. skeppsklarerare under tjänsteutövning och chaufförer som fullgör leveranser av förnödenheter till anläggning/fartyg på årsbasis = hög besöksfrekvens) ska vara föranmäld och kunna uppvisa en av hamnen utfärdad fotoförsedd legitimation. Hamnens legitimation kan erhållas efter ifylld ansökan och ett godkännande av Stockholms Hamn.

4.1.10 Chaufförer av trailer som ska lämnas/hämtas i terminal

Krav: Chaufför som ska lämna eller hämta trailer inom terminal ska kunna visa upp giltig fotolegitimation. Chauffören ska också kunna uppvisa relevant körorder/körsedel. Trailern ska vara bokad för sjötransport från anläggningen eller ankommit med sådan.

4.1.11 Chaufför av ledsagat fordon (gäller även personbilar)

Krav: Vid sjötransport; som passagerare enligt ovan. Fordonet ska vara bokat för sjötransport från anläggningen eller ankommit till denna med en sådan transport.

Vid leverans av gods till anläggningen/inneliggande fartyg ska chauffören kunna uppvisa giltig fotolegitimation och körorder/körsedel. Godset ska vara föranmält.

4.1.12  Chaufförer av taxibilar

Krav: Utan särskilt tillstånd får inte taxi köras in på anläggningarna. Taxibilar till område utanför hamnanläggningen i Loudden och i vissa fall till Stadsgården 167 är dock tillåtna.

Två inpasseringsfall kan därvid urskiljas: 

 • passagerare ska hämtas. Beställaren (endast fartygets befälhavare/fartygets agent/repr. för oljebolag) ska då föranmäla taxibilen till BTC.
 • passagerare ska lämnas. Passagerare ska uppfylla någon eller några av tillträdesreglerna. Vad angår Stadsgården 167 ska passageraren vara handikappad eller/och medföra större mängd bagage.

Föraren ska i båda fallen kunna uppvisa taxilegitimation.

4.1.13 Hamnens entreprenörer

Krav: Entreprenör under tjänsteutövning för hamnens räkning ska kunna uppvisa giltig av hamnen utfärdad fotoförsedd legitimation som erhållits innan tillträdet. Hamnens legitimation kan erhållas efter ifylld ansökan och ett godkännande av Stockholms Hamn.

4.1.14 Införande av egendom/gods

Utan förhandsanmälan och särskilt tillstånd får knivar, vapen och ammunition, radioaktiva eller explosiva ämnen (inkl. ammunition) inte införas i hamnanläggningen.

För bestämmande av vad som avses med vapen och knivar hänvisas till vapenlagen (1996:67) resp. Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

4.1.15 Bagage

Krav: Passagerare får införa eget ledsagat bagage.

Med ledsagat bagage avses passagerares bagage inklusive personliga tillhörigheter som bärs av denne genom säkerhetskontrollen och har packats av denne och har därefter kontinuerligt varit under dennes uppsikt.

4.1.16 Gods som befordras med sjötransport

Krav: Godset ska vara bokat för sjötransport från anläggningen eller ankommit till denna med sådan transport.

4.1.17 Gods adresserat till företag/inneliggande fartyg inom anläggningen.

Krav: Godset ska vara beställt och föranmält av företaget/rederiet. Speciella rutiner för leveranser av förnödenheter till turlistbundna färjor kan förekomma.´Leveranser till fartyg ska alltid levereras direkt ombord alternativt lagras i låst utrymme.

Vid skyddsnivå 2 ska samtliga personer och godsenheter (personbilar, dragare, trailer, lastbilar) som beviljas tillträde registreras.

Vid skyddsnivå 2 ska ankommande färjegods och farligt gods till containerterminalen avhämtas på ankomstdagen.

Vid skyddsnivå 2 tas färjegods och farligt gods till containerterminalen emot tidigast 12 timmar före utskeppningen.

4.1.18 Tåg

Tågtrafik till terminalerna som följer turlista får inpassera utan förhandsanmälan.

4.1.19 Tillträde via Bevaknings- och trafikcentralen (BTC)

Vid följande anläggningar kan tillträde ges genom BTC (detta sker efter överenskommelse mellan agerande företag och Stockholms Hamnar):

 • Containerterminalen
 • Exportplan
 • Importplan
 • Kapellskär
 • Loudden

Vid insläpp via BTC måste man uppfylla kraven ställda i kapitel 4. Öppettider för insläpp varierar beroende på anläggning.

Anställda med fast arbetsställe inom Louddens energihamn ska inneha inpasseringskort. Detta är företagsrelaterat och ställs ut på person. Kortet tillhandahålls efter ansökan och beslut av Stockholms Hamnar.

4.1.20 Behörighetskort

För att få vistas inne på hamnanläggning som regleras av lagen om sjöfartsskydd krävs det att man innehar ett behörighetskort. Behörighetskortet är en form av identifikation med foto, namn, organisation och giltighet avseende område och tid. Behörighetskortet ska alltid bäras väl synligt vid vistelse i hamnanläggning. Behörighetskort utfärdas efter inlämnad ansökan och godkännande av Stockholms Hamnar.

4.1.21 Passerkort

Många av infarterna och utfarterna till hamnanläggningarna kan passeras med hjälp av passerkort. Dessa kan ibland vara en nödvändighet för att komma in på en anläggning.

4.1.22 Administration av kort

Stockholms Hamnars reception tar emot och lämnar ut ansökningar. Efter fattat beslut kontaktas sökande alternativt ansvarig chef varvid korten finns tillgängliga att hämta ut. Varje kort hämtas ut personligen av respektive sökande efter uppvisande av giltig legitimation.

Under följande tider hanterar receptionen ansökningar och utlämnande av kort:
Måndag 13.00 – 15.00
Onsdag 09.00 – 11.00
Fredag 13.00 – 15.00

Samtliga behörigheter och passerkort som utfärdas är personliga och ska hanteras som värdehandling. För anskaffande av behörigheter och passerkort tas en avgift ut av Stockholms Hamnar.

Vid ändring av skyddsnivåer införs restriktioner för behörighetskort och passerkort kan spärras.

Avvikelser från gällande regler och villkor kan leda till böter och/eller avstängning från hamnanläggningar tillhörande Stockholms Hamnar. Förlorade kort ska omedelbart anmälas och utgångna kort återlämnas till Stockholms Hamnar.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2013-04-18
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält