TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

17. Oljeutsläpp i vatten

Oljeutsläpp i vatten ska anmälas till Räddningstjänsten och till Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral (BTC). Oljeutsläpp i Mälaren beläget väster om en linje mellan Eolshäll - Solviksbadet ska även anmälas till Kustbevakningen.

Bedöms oljan komma från ett dagvatten- eller avloppssystem som tillhör Stockholm Vatten AB ska denna organisation kontaktas.

Utsläpp som kan tänkas ha orsakats av fartyg ska anmälas till Kustbevakningen.

Större oljeutsläpp eller utsläpp i känsliga områden ska rapporteras till Hamnens krisledningsgrupp.

Alla oljeutsläpp ska rapporteras till Miljöförvaltningen i respektive kommun.

Om risk finns att olja sprider sig till vattenområde i annan kommun ska denna kommuns räddningstjänst/Kustbevakningen larmas. Se bifogad karta (till höger) som visar gräns mellan kommunal och statlig räddningstjänst.

Räddningstjänstens uppgift är att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Exempel på åtgärder som kan bli aktuella att vidtaga genom Räddningstjänstens försorg:

 • Stoppa utflöde av olja
 • Styra oljan bort från särskilt skyddsvärda områden
 • Inneslutna oljan
 • Ta upp oljan

Notera att det är räddningsledaren som avgör hur omfattande insats som ska vidtas av räddningstjänsten.

Stockholms Hamnar genom dess hamnbefäl, svarar för att sanering kommer till stånd och utförs vid oljeutsläpp av olja på vattenytor inom kommunens/hamnområdets gränser i Mälaren och Saltsjön.

Insjöar och vattendrag ingår inte i detta ansvar.

En skriftlig avlämning ska ske från Räddningstjänsten till tjänstgörande hamnbefäl. Se bifogad karta (pdf-filen hittar du till höger) som visar kommunens utbredning.

Saneringen utförs med hjälp av entreprenörer som Stockholms Hamnar tecknat avtal med. Under saneringsarbetet ska dagbok utförligt och fortlöpande föras (händelser, beslut, åtgärder, observationer m.m.).

Stockholms Hamnar ska dels kontrollera saneringsföretagets arbete och kostnaderna för insatsen, dels i samarbete med Polismyndigheten/Kustbevakningen utreda vem som orsakat utsläppet.

Efter inträffat oljeutsläpp ska hamnbefälet i samarbete med Räddningstjänsten göra en inventering av skadorna i strandzonen.

Det tillförlitligaste sättet att genomföra den är att från landsidan besiktiga stränderna. Inventeringen kan även ske med hjälp av båt eller helikopter.

Inventeringsarbetet syftar till att klarlägga det förorenade områdets utsträckning samt klarlägga omfattningen av oljepåslaget för att få en dokumentation (inklusive karta) som underlag för saneringsarbetet.

Inventeringen bör omfatta följande:

 • Skadans belägenhet
 • Bedömning av oljemängder, typ av olja 
 • Skadans utsträckning angiven i meter
 • Typ av skadat område, t ex fågelskyddsområde, badstrand, fritidsområde
 • Typ av strand, t ex klipp-, klappersten, sand
 • Skadade djur (främst fågel)
 • Skadad egendom
 • Om risk föreligger att oljan ska sprida sig och ställa till ytterligare skada

Hamnen disponerar 800 meter skärmläns (med transportkärra) och minst 1000 meter absorptionsläns. Materielen förvaras inom energihamnen Loudden.

Vid prioriteringen av saneringsinsatserna ska områden där oljeutsläppet får stora ekologiska och/eller socioekonomiska effekter i första hand bistås framför områden där skadorna medför olägenheter av mer begränsad art.

Exempel på ekologiska och socioekonomiska skyddsvärden:

 • fågelskyddsområden
 • större produktionsområden med stor betydelse för växt- eller djurlivet
 • områden eller anläggningar med stor betydelse för det rörliga friluftslivet och turismen.

Saneringsinsatserna ska åsamka så litet slitage som möjligt på stränder och får inte förvärra de skador som redan inträffat. De får inte heller medföra onödig störning på djurliv och växtlighet.

Valet av rengöringsmetod bestäms med hänsyn till bland annat typen av olja, strandtyp, strandens belägenhet.

Vattenspolning under högt tryck och hetvattenspolning ska endast undantagsvis användas.

Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.

Vägledning i saneringsarbetets utförande ges i Statens Räddningsverks bok "Oljan är lös, handbok i kommunalt oljeskydd".

Vid planering av saneringsarbetet ska samråd ske med tillsynsmyndigheten, Miljöförvaltningen i respektive kommun.

Kostnaderna för sanering ska bäras av den vållande eller av den skadelidande egendomsägaren om det inte kan klarläggas vem den vållande är.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Karta
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält