TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

16. Föreskrifter för elleveranser

Stockholms Hamnar tillhandahåller elektrisk ström till fartyg som ligger vid av hamnen förvaltade kajanläggningar från fasta uttagsskåp, och där sådana saknas, från provisoriska anläggningar.

För leveranserna utgår avgift enligt av Stockholms Hamnar fastlagd prislista. 

Den dagliga driften av elanläggningarna ombesörjs av hamnen upphandlad entreprenör.

Hamnen kan komma att begränsa eller avbryta elleveransen när det är nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör hamnens egen eller därmed förbunden anläggning.

Hamnen ansvarar för elanläggningen fram till uttaget.

El ska alltid mätas genom Stockholms Hamnars mätare. Har mätarverket inte fungerat äger hamnen rätt att uppskatta förbrukningen.

Endast av hamnen godkänd anslutningskabel får användas. Denna besiktigas av hamnen vid första inkopplingstillfället.

Det åligger kunden att hålla uttagssidan av elskåpen stängda för att § 124 ELSÄK (Åtgärder till skydd för obehöriga) ska upprätthållas, samt för att förhindra stöld av elektrisk ström eller vandalisering.

Beställning av elektrisk ström ska göras till Stockholms Hamns AB:s bevaknings- och trafikcentral (BTC) eller hos hamnbefäl. Vid större kraftuttag än 63 A bör sådan anmälan göras två arbetsdagar i förväg eftersom uttag från provisorisk anläggning då kan bli aktuell.

Avbrott i elleveransen eller annat fel ska anmälas till BTC.

När fartyg avgår ska anmälan om det göras till BTC.

Det åligger kunden att kontrollera spänning och fasföljd ombord. Observera att hamnens anläggningar är dimensionerade för stora laster. Observera vidare att elleverantören har rätt att leverera spänning med en variation av ±10 %, d.v.s. 198 V till 242 V vid ett 220 V-uttag.

Leveransen av el får avbrytas om kunden försummar sina skyldigheter, till exempel inte betalar i tid för förbrukad mängd ström. Innan leveransen av el får avbrytas ska kunden uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse. Sker rättelse får leveransen inte avbrytas.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält