TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

15. Föreskrifter för vattenleveranser

Stockholms Hamnar (men för närvarande inte Kapellskär) tillhandahåller färskvatten till fartyg som ligger vid av hamnen förvaltade kajanläggningar där ledningsnätet är utbyggt. För leveranserna utgår avgift enligt vid varje tillfälle av hamnen fastlagd prislista.

Förbrukare kan efter särskild prövning och efter ingående av skriftligt avtal själv ombesörja färskvattenleverans.

Hamnen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid upprätthålls.

Hamnen kan komma att begränsa eller avbryta vattenleveransen när det är nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som beror hamnens egen eller därmed förbunden anläggning.

Vid begränsad vattentillgång kan mängdbegränsningar införas.

Vatten ska alltid mätas med av Stockholm Vatten AB/motsvarande godkänd vattenmätare. Under leverans ska mätarens funktion fortlöpande kontrolleras. Misstänks matare visa annan förbrukning än den verkliga ska den omedelbart bytas ut.

Vissa mätare i Frihamnen ägs av Stockholms Hamn AB, men kontrolleras av Stockholms Vatten AB.

Har mätarverket inte fungerat äger Hamnen rätt att uppskatta förbrukningen.

Vid användning av ståndrörsmätare ska följande iakttas:

  • Brand-/spolpost ska genom noggrann urspolning befrias från rost etcetera innan mätaren kopplas till. Vid behov ska även ståndrörsmätaren spolas ur efter det att den har anslutits till brand-/spolposten,
  • Påsläpp av vatten genom mätaren ska ske varsamt så att den inte skadas
  • Under vintertid ska såväl ståndrörsmätare som brandpost vara fria från isbildning. Mätaren ska vara frånkopplad och förvaras på uppvärmd plats om det görs uppehåll i tappning, till exempel vid raster.

Vintertid ska brand- och spolposter samt spolledningar vara tömda när de inte används.

När brand- eller spolposter inte används ska ventil vara helt stängd och lock pålagt över posten.

Brandposter ska vara utmärkta på vedertaget sätt.

För användning av gasoldriven ånggenerator i energihamnarna krävs särskilt tillstånd.

Vid vattenleverans ska sådana försiktighetsmått iakttagas och i övrigt förfaras så att fara inte uppkommer för att vattnet förorenas eller blir otjänligt som dricksvatten. Exempelvis får, vid ombord/ilandtagning av vattenslang med kastlina, slangens fria ände inte komma ned i sjön.

Gods som kan förorena utrustning av vattenleverans får inte förvaras i samma utrymme, till exempel i lastutrymmet på transportfordon, som densamma.

Var och en som sysslar med vattenleveranser ska ha en god personlig hygien och även i övrigt iakttaga noggrann renlighet.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält