TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

12.2 Föreskrifter för fartygstrafiken genom Karl Johan-slussen

12.2.1 Allmänt

Karl Johan-slussen är 75 meter lång, 10 meter bred och har ett vattendjup på 3,5 meter vid medelvatten.

Parallellt med och norr om slussen finns en större avtappningskulvert under Karl Johans torg. Vid kulvertens intag på Mälarsidan finns en läns bestående av stålcylindrar utlagd. Trafikanter varnas för den starka ström som uppkommer när tappning sker genom kulverten.

12.2.2 Driftansvar

Driften av slussen ombesörjs av Stockholms Hamn AB. Hos bolaget finns verkställande direktör och hamnbefäl. Slusspersonalen tillhör Stockholms Hamn AB:s hamn- och trafikavdelning

12.2.3 Öppethållande

Karl Johan-slussen är tills vidare öppen för slussning enligt följande:

maj-augusti varje dag 07.00 - 22.00
september-oktober varje dag 09.00 - 17.00

Under vissa förhållanden behöver Karl Johan-slussen användas för vattentappning. Slussen hålls stängd för sjötrafik när vattentappning sker.

Vid vattentappning ska en bojrad vara utlagd vid slussmynningen på Mälarsidan och skyltar som upplyser om förhållandet ska finnas uppsatta på ledverk mot såväl Saltsjö- som Mälarsida.

Trafikanter varnas för de starka vattenströmmar som uppstår både på Saltsjö- och Mälarsidan vid vattentappning.

12.2.4 Trafiksignaler

Vid vartdera inlopp till slussen finns en lanterna, som dygnet runt visar rött klippljus (Iso R 3 s), då slussen är stängd, och grönt klippljus (Iso G 3 s), då slussen är öppen för infart.

Vid vardera slussporten finns en lanterna med fast sken, som inåt slusskammaren visar rött sken (FR), då fartyg inte får passera slussporten, och grönt sken (FG), då fartyg får passera slussporten.

12.2.5 Kameraövervakning

Slussområde, slussgrav och intilliggande vattenområde (Saltsjö- och Mälarsida) är kameraövervakade.

12.2.6 Broar

Den segelfria höjden under broarna genom slussen är 4,1 meter. Farleden är utmärkt med i sidomarkeringar som hänger i broarna.

12.2.7 Tillåten fartygsstorlek m.m.

Genom slussen får inte, utan särskilt tillstånd av hamnbefäl, passera:

  • Fartyg med större längd än 60,0 meter
  • Frtyg med större bredd än 8,0 meter
  • Fartyg som ligger djupare än 0,5 m från farledens botten. Ingen dispens ges från kravet att fartyget alltid ska ha minst 0.5 m under kölen
  • Fartyg som har last eller anordning som skjuter ut utanför fartygets sida
  • Fartyg som har slagsida

Tillstånd kan innehålla särskilda villkor.

12.2.8 Kommunikation

Karl Johan-slussen passar VHF kanal 16 och 12.

Stationens räckvidd är begränsad och i förekommande fall kan förbindelse upprättas via stationen "Stockholms Hamn", kanal 16 och 12, vars räckvidd är betydligt längre.

12.2.9 Bogsering

Vid bogsering ska för manövreringen på varje bogserat fartyg eller flotte alltid finnas minst en man ombord, såvida inte särskilda åtgärder vidtagits för fartygets eller flottens säkra manövrering.

12.2.10 Klarsignal

Innan klarsignal (F G) givits, får fartyg inte passera in i slussen.

12.2.11 Fartygsmöte

Fartyg får inte möta eller passera annat fartyg i slussportsöppning.

12.2.12 Fartygs företräde

Fritidsbåt ska normalt lämna nyttotrafik företräde till passage av slussen. Slusspersonalen kan dock i vissa trafiksituationer medge annan ordning.

12.2.13 Fartyg med farligt gods, m.m.

Fartyg medförande farligt gods i förpackad form eller bulk (ex. bunkerbåtar) medges inte slussning.

12.2.14 Fel, skada eller dylikt

Finner trafikant att fyr eller lysboj inte lyser under föreskriven tid eller att säkerhetsanordning är skadad, rubbad eller vilseledande, ska anmälan om det snarast göras till Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral, BTC.

12.2.15 Debiteringsunderlag

Befälhavare på fartyg som passerar Karl Johan-slussen ska i vissa fall göra skriftlig anmälan på föreskriven blankett, slussattest. På begäran av slusspersonalen är befälhavaren skyldig uppvisa fartygets mätbrev samt handlingar av vilka lastens art och mängd framgår

12.2.16 Övrigt om fartygs slussning

12.2.16.1 Begäran om slussning

Slussning av fritidsbåtar sker utan begäran vid normaltrafik.

Begäran om slussning kan göras på VHF kanal 12/16.

Begäran kan under lågtrafik ske per telefon 08-670 28 19.

12.2.16.2 Övrigt om slussning.

Såvida inte slussvakten i särskilt fall annorlunda bestämmer, ska fartygen passera slussen i den ordning som de anländer till slussen.

Fartyg ska i avvaktan på passage förtöja vid ledverk (nordöstra) i annat fall hålla vid farledens styrbordssida. Fartyg som väntar vid ledverk ska vara väl förtöjt och ha propellern stoppad.

Vid planerad passage av större fartyg ska ledverk efter instruktion från slusspersonalen vara fritt från förtöjda fartyg.

Passage in och ut ur slussen får inte ske med högre fart än styrfart.

För embarkering och debarkering av passagerare inom slussområdet krävs särskilt tillstånd från Stockholms Hamn AB:s hamnbefäl eller slusspersonal.

Slussarbetet leds av den vid slussen tjänstgörande slusspersonalen. På begäran från denna ska fartygets besättning lämna erforderligt biträde vid fartygs förtöjning och vid slussning.

Betryggande skydd ska anordnas så att cirkulationsvatten eller annan orenlighet från fartyg inte förorenar slussmurar eller kajer.

Så snart klarsignal lämnats ska fartyg utan dröjsmål införas i slussen varvid:

  • erforderligt manskap för förtöjning ska vara på plats ombord
  • fartyget ska vara väl avfendrade
  • fartygets fart och förtöjningar ska vara anpassade så att fartyget kan stoppas utan risk för påkörning av slussport.

Under slussning ska fartyg vara väl förtöjt och fritids- och sightseeingbåtar ska ha maskin stoppad. Förtöjning ska ske väl inne i slussen för att undvika kraftiga vattenströmmar vid nivåutjämning. Fritidsbåtar ska vid färd österut i första hand förtöja på slussens södra sida.

Se även "Råd/rekommendationer för fritidsbåtar/skeppare vid slussning"
(Beräknas vara tillgänglig under april, 2009)

12.2.17 Brandsäkerhet

Vid slussning av ett större antal fritidsbåtar ska slussen inte helt fyllas med båtar. En brandgata fri från fartyg ska lämnas i slussgravens mitt efter hela dess längd.

  • Fartyg som för ett större antal passagerare ombord ska alltid förtöjas intill kaj.
  • Bunkring av bränsle i slussen är inte tillåtet.

12.2.18 Tillträde m.m.

Obehöriga äger inte tillträde till slussområdet.
Gods/förnödenheter till/från fartyg får inte lastas eller lossas inom slussområdet.

12.2.19 Erläggande av avgifter

Slussavgift och fartygshamnavgift erläggs enligt fastställd prislista.
Fritidsbåtar kan köpa säsongskort i Hammarby- och Karl Johan-slussen, och även beställa detta här på webbplatsen. Vissa kreditkort accepteras som betalningsmedel. Fritidsbåtar betalar avgift endast vid passage från Mälaren till Saltsjön.

12.2.20 Medgivande att passera slussen

Fartyg får inte passera genom slussen förrän anmälan enligt § 15 fullgjorts och avgifter enligt § 19 erlagts.

12.2.21 Information till trafikanterna

Meddelanden till trafikanterna om tillfälliga förändringar av trafikförhållandena med mera visas från informationstavlor med rullande text placerade på ömse sidor om slussen.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält