TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

12. Hammarbyleden och Karl Johan-slussen

12.1 Föreskrifter för fartygstrafiken i Hammarbyleden

12.1.1 Allmänt

Hammarbyleden korsas av sju broar (Danviksbron - öppningsbar; Skansbron - öppningsbar; Skanstullsbron, Johanneshovsbron, Östra Årstabron, Västra Årstabron, Liljeholmsbron - öppningsbar), och förbinder vid Stockholm Mälaren med Saltsjön. Den sträcker sig genom Danvikskanalen, Hammarbyhamnen, Hammarbyslussen, Årstaviken och Liljeholmsviken. Farleden är fyrbelyst. Hammarbyledens längd från Danviken vid Saltsjön till Reimersholmes västra udde i Mälaren är 6550 meter, varav sträckan Danviken - Hammarbyslussen omfattar 2150 meter.
En mindre turlistebunden passagerarfärja korsar farleden vid Hammarby sjö.

Hammarbyleden ingår i den allmänna farleden Fjäderholmarna - Hammarbyslussen -
St Essingen (led nr 915)

Farledens vattendjup är vid medelvatten 6,0 meter (medelvattenytan i Saltsjön är 3,48 meter över västra slusströskeln i Karl Johan-slussen).

Farledens bottenbredd är i Danvikskanalen minst 30 meter, i Hammarbyhamnen 70-100 meter samt i Årstaviken minst 50 meter i den södra och minst 24 meter i norra farleden,

Farleden är vid Hammarby sjö vidgad till en vändplats med intill 145 meters bredd. Hammarbyslussen har en längd mellan slussportarna av 115 meter samt en bredd vid portarna av 17,4 meter och i slusskammaren 18,2 meter.

Från Hammarbyleden utgår i Hammarbyhamnen åt sydost Sickla kanal med två slussar till Långsjön och Järlasjön, vars normalvattenstånd är + 8,75 meter över västra slusströskeln i Karl Johan-slussen.

På båda sidor om farleden under Årstabroarna finns ledverk. Ledverken är belysta.

12.1.2 Driftansvar

Driften av leden, belägen inom Stockholms hamnområde, ombesörjs av Stockholms Hamn AB. Hos bolaget finns verkställande direktör och hamnbefäl. Ansvaret för driften av Danviksbroarna åvilar Stockholms stads trafikkontor.

Sluss- och operatörspersonalen tillhör Stockholms Hamn AB:s Hamn och Hamn- och trafikavdelning.

12.1.3 Öppethållande - Avisering

12.1.3.1 Vindbegränsning

De rörliga broarna öppnas inte vid medelvindar över 15 m/s. Vindstyrkorna mäts vid hamnens lokala vindmätare.

12.1.3.2 Nyttotrafik

Farleden är öppen hela dygnet, året om, för nyttotrafik. Dock gäller att förhandsbeställning, avisering, ska göras för fartyg som önskar broöppning vid Liljeholmsbron, Skansbron, Danviksbron och slussning genom Hammarbyslussen.

Avisering av passage kan ske dygnet runt och enligt följande:

Avisering ska göras minst 5 timmar före ankomst till Hammarbyleden till Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral (BTC) på VHF kanal 12 eller telefon 08-670 28 10. Bekräftelse ska göras cirka en timme före ankomst till Hammarbyleden till Stockholms Hamn, BTC.

12.1.3.3 Fritidstrafik

Danviksbron öppnas dygnet runt för fritidsbåtar 06.30-23.30, nattetid 03.30 och 05.30, med undantag för de inskränkningar som är föranledda av rusningstrafik över bron. Vardagar öppnas bron 09.15-15.30, 18.30-23.30. Helger inga inskränkningar (se UFS). Förhandsbeställning av broöppning nattetid sker under perioden 1 oktober-30 april.

Fritidsbåtar beställer broöppning efter det att förtöjning skett vid NO respektive NV kajmuren enligt på platserna anslagna instruktioner. (Tryck på uppkallningsknappen och invänta svar.) Brovakt kan även kontaktas per telefon 08-508 279 11.

Skansbron öppnas dygnet runt för fritidsbåtar 06.30-23.30, nattetid 04.00 och 05.00 med undantag för de inskränkningar som är föranledda av rusningstrafik över bron. Vardagar öppnas bron 09.15-15.30, 18.30-23.30. Helger inga inskränkningar (se UFS). Förhandsbeställning av broöppning nattetid sker under perioden 1 oktober-30 april.

Hammarby sluss. Slussning kan ske varje dag 06.30-23.30. Slussning kan även erhållas 00.00, 01.00, 0200, 04.00 och 05.00. Förhandsbeställning av slussning nattetid sker under perioden 1 oktober-30 april.

Fritidsbåtar beställer broöppning efter det att förtöjning skett vid de NO respektive SV ledverken enligt på platserna anslagna instruktioner. (Tryck på uppkallningsknappen och invänta svar.) Broöppning ska påkallas innan förtöjningarna läggs loss. Operatörspersonal kan även kontaktas per telefon 08-670 28 15.

Liljeholmsbron öppnas dygnet runt för fritidsbåtar 06.30-23.30, nattetid 04.30 med undantag för de inskränkningar som är föranledda av rusningstrafik över bron. Vardagar öppnas bron 09.15-15.30, 18.30-23.30. Helger inga inskränkningar (se UFS). Förhandsbeställning av broöppning nattetid sker under perioden 1 oktober-30 april.

Fritidsbåtar beställer broöppning efter det att förtöjning skett vid de NO respektive SV ledverken enligt på platserna anslagna instruktioner. (Tryck på uppkallningsknappen och invänta svar.) Operatörspersonal kan även kontaktas per telefon 08-670 28 15.

12.1.4 Bemanning av broar och Hammarby sluss

Danviksbron är bemannad året runt hela dygnet.

Skansbron är obemannad året runt och fjärrmanövreras från Hammarby sluss mellan 06.30 och 23.30. Övriga tider fjärrmanövreras slussen från Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral (BTC) som är lokaliserad i Stockholms Frihamn.

Liljeholmsbron är obemannad året runt och fjärrmanövreras från Hammarby sluss varje dag mellan 06.30 och 23.30. Övriga tider fjärrmanövreras broarna från Stockholms Hamn AB:s  bevaknings- och trafikcentral.

Hammarby sluss är bemannad varje dag mellan 06.30 och 23.30. Övriga tider fjärrmanövreras slussen med nedan angivna undantag från Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral. Vintertid kan andra tider för avbemanning tillämpas.

Slussen bemannas även mellan 23.30 och 06.30 då följande fartyg slussas:

 • Fartyg med l.o.a. överstigande 50 meter. (Undantag från detta gäller för vissa fartyg som hamnen har underrättat.)
 • Fartyg som innehar så kallat ISPS-certifikat.
 • Fartyg som transporterar farligt gods. (Gäller inte i hamnen verksamma bunkerbåtar.)

Trafikant kan mot ersättning enligt hamnens prislista för båtmän beställa förtöjningshjälp på tider då slussen är obemannad.

12.1.5 Förbud mot upptagande av isränna

Isränna får inte tas upp i sundet norr om Årsta holmar så länge det är belagt med gångbar is. Dock kan Stockholms Hamn AB efter särskild framställan meddela undantag.

12.1.6 Kameraövervakning

Vattenområdena intill Liljeholmsbron, Skansbron och Danviksbron samt hamnplanet och slussgraven vid Hammarbysluss är kameraövervakade.

12.1.7 Fyrbelysning m.m.

Vid vardera mynningen av Danvikskanalen, vid styrbord om infarten i kanalen, finns uppsatta sjötrafiksignaler, på cirka 10 m höjd över Saltsjöns medelvattenyta, som regleras av brovakten vid Danviksbron.

I Hammarbyhamnen finns vid farledens södra sida en fyr som visar en blixt var tredje sekund och med rött sken (Fl R 3 s). Fyrljusets höjd över medelvattenytan är cirka 4 m.

I Hammarbyhamnen, mitt för udden vid Barnängen, finns till skydd mot en bergklack, i farledens södra begränsningslinje, ett vitmålat betongfundament utan lykta.

I Årstaviken finns ett antal bojar och fyrlyktor placerade på ömse sidor om den farled som sträcker sig söder om Årsta holmar.

I Liljeholmsviken finns fyra bojar och fyrlyktor, två vid farledens norra och två vid farledens södra sida.

Bojarna och fyrlyktorna visar blixtsken med följande karaktär:

 • Norr om farleden visas grönt gruppblixtsken med två blixtar var sjätte sekund (Fl (2) G 6 s)
 • Söder om farleden visas rött blixtsken med en blixt var tredje sekund (Fl R 3 s)

Angående fyrbelysningen i övrigt och utprickningen av farleden och närliggande farvatten hänvisas till senaste utgåvan av sjökort 6141.

12.1.8 Broar

Danviksbron över Danvikskanalen är en dubblerad enkelarmad klaffbro för järnvägs- och gatutrafik med 30 meter fri genomfartsbredd mellan avvisarbjälkarna och vinkelrätt mot farleden samt 11,7 meter segelfri höjd. På brons västra landfäste finns i höjd med broräcket brosignaler uppsatta och på brons manövertorn är uppsatt en elektrisk siren.

På östra och västra sidan av Danviksbron finns ljusskyltar som ger trafikanter aktuell information. Här kan även visas meddelande om att kanalen behöver utrymmas, till exempel vid passage av större fartyg.

Skansbron över Hammarbyslussen är en dubbelarmad klaffbro för gatutrafik, med 17,4 meter fri genomfartsbredd mellan slussmurarna samt 11,7 meter segelfri höjd (gäller i farledens mitt). På brons östra sida i höjd med broräcket och på den västra sidan i höjd med undre brovalvet finns brosignaler uppsatta och på brons manövertorn är en elektrisk siren uppsatt.

Skanstullsbron över Hammarbyslussen, är en fast bro för tunnelbane- och gatutrafik med 31,3 meter segelfri höjd.

Johanneshovsbron över Hammarbyslussens västra inlopp, är en fast bro för gatutrafik med 25,2 meter segelfri höjd.

Över Årstaviken och Årstaholmar finns två parallella järnvägsbroar, Årstabroarna. Den västra av dem har två järnvägsspår och en gång- och cykelbana på brons västra sidan. Broarna söder om Årstaholmar har 25,2 meter segelfri höjd. Avståndet mellan ledverken under broarna är där 40 meter. Broarna norr om Årstaholmar har 20.7 meter segelfri höjd. Den fria genomfartsbredden mellan ledverken är där 24 meter.

Liljeholmsbron över Liljeholmsviken är en dubblerad enkelarmad klaffbro med två spann över farleden. De norra fasta spannen har 33 meter fri genomfartsbredd mellan ledverken och har 14,7 meter segelfri höjd. De södra spannen är försedda med enkelarmade klaffar med 24 meter fri genomfartsbredd mellan ledverken och har 13,7 meter segelfri höjd. På brons klaffpelare finns på båda sidor, ungefär i jämnhöjd med broräcket, brosignaler (ljussignaler) uppsatta. Dessutom finns det på brotornet en elektrisk siren.

På östra och västra sidan av Liljeholmsbron finns ljusskyltar som ger trafikanter aktuell information.

Det åligger befälhavare/fritidsseglare att hålla sig informerad om det aktuella vattenståndet för beräkning av aktuell segelfri höjd. Personal i Hammarbyslussen eller i Hamnens bevaknings- och trafikcentral kan ge de aktuella uppgifterna.

12.1.9 Trafikbestämmelser i Hammarbyleden

I Danvikskanalen får fartyg med en bredd överstigande 8,5 meter inte möta annat fartyg. Fartyg med mer än 8,5 meters bredd och som kommer från Stockholms ström ska före ingång i Danvikskanalen göra anmälan via VHF kanal 12 till brovakten vid Danviksbron.

Fartyg får inte ligga kvar i kanalen längre än nödvändigt.

12.1.9.1 Sjötrafiksignaler vid Danvikskanalen

De vid Danvikskanalens mynningar uppsatta ljussignalerna, som manövreras av brovakten på Danviksbron, ger följande signaler:

Ljussignal – betydelse

 • Rött blixtsken (Fl R 2 s) - Fartyg får inte passera förbi trafiksignalen och in i kanalen.
 • Grönt blixtsken (Fl G 2 s) - Fartyg får inpassera i kanalen.

12.1.9.2 Brosignaler vid Danviksbron, Skansbron och Liljeholmsbron

I. Ljussignal – betydelse

 • Rött fast sken (FR) - Bron är stängd eller håller på att öppnas eller stängas, eller bron är öppen men passage genom bron är inte tillåten.
 • Vitt klippsken (Iso W 2 s) - Signal från fartyg har uppfattats.
 • Vitt fast sken (F W) - Bron kommer att öppnas inom 1 eller 2 minuter. Var klar att passera.
 • Grönt fast sken (F G) - Bron är tillräckligt öppnad. Passera.
 • Signalen F W ges då fartyg kommit så nära bron att den bör öppnas och hinder inte föreligger med hänsyn till gatutrafiken.

II. Ljudsignal - betydelse

 • Två långa ljud - Påbörjad broöppning måste avbrytas. Fartyget måste invänta nästa öppningstillfälle.

III. Begäran om broöppning
Nyttotrafik begär broöppning per VHF kanal 12 enligt följande:

 • Vid passage av Waldermarsudde -  på väg in mot Danvikskanalen, - anropas Danviksbron, respektive vid passage ut ur Hammarbyslussen - i riktning mot Danvikskanalen. 
 • Vid passage av Danviksbron - in mot Mälaren - anropas Hammarbyslussen/Skansbron och vid passage av Årsta Holmar - på väg österut - anropas Hammarbyslussen/Skansbron.
 • Vid passage av Gröndalsbron - i ostlig riktning - respektive innan passage av Årsta Holmar - i västlig riktning - anropas Liljeholmsbron.

Se även om förhandsanmälan, § 3 Öppethållande - Avisering, Nyttotrafik.

Fritidsbåtar begär broöppning enligt följande, se § 3 Öppethållande - Avisering, Fritidsbåtar, för respektive objekt.

IV. Samtidig begäran om broöppning
Begär fartyg på båda sidor om bron att den ska öppnas, gives signalen Iso W 2 s åt båda hållen. När bron beräknas kunna öppnas inom någon minut, gives signalen F W mot det fartyg, som först ska passera genom bron. När bron är öppen för genomfart, gives signalen F G mot detta fartyg. Mot fartyg, som väntar på andra sidan bron, bibehålles signalen F R jämte Iso W 2 s.

Någon minut innan sistnämnda fartyg beräknas få börja passagen genom bron, gives signalen F W mot detta fartyg, vilket innebär att detsamma ska göras redo att passera genom bron. Sedan från motsatt håll kommande fartyg passerat genom bron, gives signalen F G mot väntande fartyg.

OBS. Så länge signalen F R visas mot farleden, får fartyg inte passera genom bron, även om den är öppen för genomfart.

12.1.9.3 D. Sjötrafiksignaler från Hammarby sluss

Ljussignal - Betydelse

 • Rött blixtsken (Fl R 2 s) - Fartyg får inte passera in i slussen.
 • Vitt blixtsken (Fl W 2 s) - Slussen kommer att vara öppen för infart inom två till tre minuter.
 • Grönt blixtsken (Fl G 2 s) - Slussen är öppen för infart.

12.1.10 Tillåten fartygsstorlek m.m.

I leden får följande inte framföras utan särskilt tillstånd av hamnbefäl:

 • fartyg med större längd än 110,0 meter
 • fartyg med större bredd än 15,0 meter
 • fartyg som ligger djupare än 0,5 meter från farledens botten. Ingen dispens ges från kravet att fartyget alltid ska ha minst 0.5 meter under kölen
 • fartyg som har last eller anordning (inkluderande exempelvis bryggvingar och livbåtar) som skjuter ut utanför fartygets sida 
 • fartyg som har slagsida

Tillstånd kan innehålla särskilda villkor.

Vid reparation av slussport, då sättporten är i bruk, får inte fartyg med större bredd än 13,0 meter passera Hammarbyslussen.

12.1.11 Kommunikation

I. VHF-Telefoni
Danviksbron, Skansbron, Hammarbyslussen och Liljeholmsbron är utrustade med VHF-telefonianläggning. Anrop görs på kanal 12, med "Danviksbron", ”Skansbron”, "Hammarbyslussen" och "Liljeholmsbron".

Stationernas räckvidder är begränsade och i förekommande fall kan förbindelse upprättas med stationen "Stockholms hamn", kanal 16 och 12, vars räckvidd är betydligt längre.

II. Ljudsignaler från fartyg 
. . - (U) - Begäran om bro- och/eller slussöppning.

III. Ljussignaler från fartyg
. . - (U) - Begäran om bro- och/eller slussöppning.

Fartyg som önskar passera Hammarbyslussen eller bro, under vilken det inte kan passera fritt, ska för att erhålla öppning i första hand begära sådan via VHF-telefon. Kan sådan förbindelse inte upprättas, ska fartyget avge ljud- eller ljussignal.

12.1.12 Bogsering

Vid bogsering ska det för manövreringen på varje bogserat fartyg eller flotte alltid finnas minst en man ombord, såvida ej särskilda anordningar vidtagits för fartygets eller flottens säkra manövrering.

Utöver vad som föreskrivs i § 12 får utan särskilt tillstånd av hamnbefäl bogserad flotte eller flottsläp inte överstiga 110 meter i längd. Bogsersläpet får innehålla högst tre bogserade fartyg eller pråmar och de ska vara tätt förbundna med varandra.

12.1.13 Framdrivningsmedel

Fartyg får framföras genom kanalen under segel endast om det har funktionsduglig motor eller kan framdrivas med åror.

Fartyg som bogserar timmersläp ska ha sådan maskinstyrka att släpet kan framföras med en fart av minst 2 knop.

12.1.14 Klarsignal

Innan klarsignal (F G) givits (sjötrafiksignal), får fartyg inte passera in i Danvikskanalens mynning.
Innan klarsignal (F G) givits (sjötrafiksignal) får fartyg inte passera in i Hammarbyslussen.

12.1.15 Fartygsmöte

Fartyg får inte eller passera annat fartyg i slussportsöppning.

Fartyg som inte kräver broöppning ska inte passera i det öppningsbara spannet under Liljeholmsbron.

Möts två fartyg och ett av dem hinns upp av ett tredje fartyg ska det sistnämnda fartyget vänta till dess de båda andra fartygen passerat varandra.

12.1.16 Fartygs företräde

Fartyg som kommer från väster äger företrädesrätt vid passerandet av farleden eller dess broar, under vilket fartyg fritt kan passera. Fartyg med en bredd överstigande 8,5 meter äger dock - oberoende av färdriktning - alltid företräde framför mindre fartyg.

12.1.17 Fartyg med farligt gods, m.m.

Kapitel 5, punkt 5 om förhandsanmälan av farligt gods i driftföreskrifter för Stockholms Hamn äger tillämpning på fartyg som trafikerar leden.

Hamnbefäl vid Stockholms Hamn AB äger rätt föreskriva särskilda villkor för fartygets framförande genom leden.

Enligt SJÖFS 2007:15 ställs vissa krav på oljetankfartyg som trafikerar Mälaren. Ett oljetankfartyg med en dw av minst 600 ton ska under hela sin lasttanklängd vara försett med dubbel botten för förvaring av barlastvatten eller andra utrymmen än tankar för olja eller kemikalier.

Dessutom gäller att ett oljetankfartyg med en dw av minst 5000 ton längs hela sin lasttanklängd i sidan ska vara försett med vingtankar för förvaring av barlastvatten eller andra utrymmen än tankar för olja eller kemikalier.

12.1.18 Fel, skada eller dylikt

Finner trafikant att fyr eller lysboj inte lyser under föreskriven tid eller att säkerhetsanordning är skadad, rubbad eller vilseledande, ska anmälan om det snarast göras till Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral (BTC).

12.1.19 Debiteringsunderlag

Befälhavare på fartyg som passerar Hammarbyslussen ska i vissa fall göra skriftlig anmälan på föreskriven blankett, slussattest. På begäran av slusspersonalen är befälhavaren skyldig uppvisa fartygets mätbrev samt handlingar av vilka lastens art och mängd framgår.

12.1.20 Om fartygs slussning

12.1.20.1 Begäran om slussning

Nyttotrafik
Begäran om slussning görs på VHF kanal 12 före passage av Årstabroarna respektive omedelbart efter passage av Danviksbroarna. Se även om förhandsanmälan, § 3 Öppethållande - Avisering, Nyttotrafik.

Fritidstrafik
Slussning av fritidsbåtar sker utan begäran vid normaltrafik. Vid lågtrafik begär fritidsfartyg slussning med hjälp av uppkallningsanordning som finns på slussens SV- respektive NO-ledverk. Se även om förhandsanmälan, § 3 Öppethållande - Avisering, Fritidstrafik.

Begäran kan under lågtrafik också ske per telefon 08-670 28 15.

12.1.20.2 Övrigt om slussning

Fartyg som innehar så kallat ISPS-certifikat ska slussas ensamt. Se även under Brandsäkerhet, § 21, om fartyg som ska slussa ensamma.

Slussning av kajaker/kanoter medges inte. Slusspersonalen kan dock beroende på trafiksituationen meddela undantag.

Fartyg ska i avvaktan på passage förtöja vid ledverk eller i annat fall hålla vid farledens styrbords sida. Fartyg som väntar vid ledverk ska vara väl förtöjt och ha propellern stoppad.

Det fartyg som står närmast i tur för slussning ska vara förtöjt med förstäven i höjd med stopptavlan och efterföljande fartyg så nära framförvarande som möjligt.

Ledverk invid sluss är i första hand avsett för fartyg som väntar på slussning eller på lots.
Vid planerad passage av större fartyg ska ledverk efter instruktion från slusspersonalen vara fritt från förtöjda fartyg.

För embarkering och debarkering av passagerare inom slussområdet krävs särskilt tillstånd från Stockholms Hamn AB:s hamnbefäl eller slusspersonal.

Slussarbetet leds av den vid slussen tjänstgörande slusspersonalen. På begäran från denna ska fartygets besättning lämna erforderligt biträde vid fartygs förtöjning och vid slussning.
Betryggande skydd ska anordnas så att cirkulationsvatten eller annan orenlighet från fartyg inte förorenar slussmurar eller kajer.

Så snart klarsignal lämnats ska fartyg utan dröjsmål införas i slussen varvid:

 • erforderligt manskap för förtöjning ska vara på plats ombord
 • fartyget ska vara väl avfendrade
 • fartygets fart och förtöjningar ska vara anpassade så att fartyget kan stoppas utan risk för påkörning av slussport.

Under slussning ska fartyg vara väl förtöjt och fritids- och sightseeingbåtar ska ha maskin stoppad.

Under slussning ska fartyg vara förtöjt med (åtminstone) följande:

 • Fartyg med en längd upp till 60 meter: 1 förspring och 1 akterspring.
 • Fartyg med en längd mellan 60 och 80 meter: 1 förända, 1 förspring och 1 akterända.
 • Fartyg med en längd överstigande 80 meter eller bredd överstigande 13 meter: 1 förända, 1 förspring, 1 akterspring och 1 akterända.
 • Samtliga fartyg ska överräcka förspring i samband med att förstäven passerat slussportarna.
 • Efter förtöjning ska fartygets propeller vara ”stoppad”/motsvarande.
 • Stängning av portarna respektive broklaffar påbörjas inte förrän klartecken givits från fartyget om att propellern är stoppad/motsvarande och att fartyget är fast och väl förtöjt.

Fritidsbåt ska normalt lämna företräde för nyttotrafik vid passage av slussen. Trafikpersonal kan dock i vissa trafiksituationer medge annan ordning.

Passage in och ut ur slussen får inte ske med högre fart än styrfart. Om inget annat meddelas ska förtöjning i första hand ske på den norra sidan i slussen.

12.1.21 Brandsäkerhet

Fartyg som är lastade med farligt gods såväl i bulk som i förpackad form ska slussa ensamma. Tankfartyg (gäller även bunkerbåtar) omfattas av bestämmelsen även när de icke för last såvida de icke är gasfria och kan uppvisa certifikat som styrker förhållandet.

Vid slussning av fartyg förande farligt gods råder förbud mot att inom slussområdet röka, använda apparater som kan ge upphov till farliga gnistor och annat som kan förorsaka brand.

Luckor och ventiler till lastutrymmen på fartyg som för eller, utan att ha rengjorts, har fört last av skadliga ämnen i bulk, ska hållas stängda under färd i leden. Direktledningar över bord ska vara stängda och blindflänsade. Avgasning eller rengöring av lastutrymmet får inte ske under passage av leden.

Brandsläckningsutrustning på fartyg, som har last av brandfarliga eller explosiva ämnen eller utan att ha gjorts gasrent har fört sådana ämnen, ska vara klargjord med kopplade slangar.

Vid slussning av ett större antal fritidsbåtar ska slussen inte helt fyllas med båtar. En brandgata fri från fartyg ska lämnas i slussgravens mitt efter hela dess längd.

Fartyg som för ett större antal passagerare ombord ska alltid förtöjas intill kaj.

Bunkring av bränsle i slussen är inte tillåten.

12.1.22 Tillträde m.m.

Slussområdet är enligt lag (2004:487) om sjöfartsskydd förklarad som en hamnanläggning Detta innebär att fartyg med ISPS-certifikat ska slussas ensamt efter genomförd genomsökning av anläggningen.

Obehöriga äger inte tillträde till slussområdet.

Gods/förnödenheter till/från fartyg får inte lastas eller lossas inom slussområdet.

12.1.23  Erläggande av avgifter

Slussavgift och fartygshamnavgift erläggs enligt fastställd prislista.
Fritidsbåtar kan köpa säsongskort i Hammarby- och Karl Johan-slussen, och även beställa det här på webbplatsen. Vissa kreditkort accepteras som betalningsmedel. Fritidsbåtar betalar bara avgift vid passage från Mälaren till Saltsjön.

12.1.24 Medgivande att passera slussen

Fartyg får inte passera genom slussen förrän anmälan fullgjorts och avgifter enligt punkt 12.1.23 betalats.

12.1.25 Information till trafikanterna

Meddelanden till trafikanterna i Hammarbyleden om tillfälliga förändringar av trafikförhållandena med mera visas från informationstavlor med rullande text placerade på ömse sidor om Danviksbron, Hammarbyslussen och Liljeholmsbron.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2012-11-08
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält