TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

11. Lossning/lastning av oljor, gaser och kemikalier i bulk

11.1 Åtgärder på fartyg i energihamnarna i händelse av brand/produktutsläpp

Särskild broschyr för detta finns och ska av säkerhetsvakt delas ut till fartyg som anlöper energihamnen.

Åtgärder ombord på fartyg i Stockholms energihamnar i händelse av brand eller produktutsläpp (pdf)

11.1.1 Lossning och lastning av tankfartyg (motsvarande)

Lossning eller lastning av tankfartyg ska ske i samråd mellan depåchef (motsvarande) och fartygs befälhavare.

Huvudansvarig för lossningsoperation är depåchef.

Huvudansvarig för lastningsoperation är befälhavare.

För utrustning och personal ombord svarar befälhavare och för utrustning och personal i land ansvarar depåchef. (Se också samordningsansvar i enlighet med Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 (extern länk) samt driftföreskrift under kapitel 9, Allmänna bestämmelser för Stockholms energihamnar.

Innan lossnings- eller lastningsoperation påbörjas ska säkerhetschecklista (Ship/Shore Safety checklist) med lasthanteringsplan fyllas i och undertecknas av både fartygs befälhavare (ställföreträdare) och depåchef (ställföreträdare).

Lastning och lossning samt förberedelse ska genom befälhavares respektive depåchefs försorg övervakas av:

 • därtill utsett fartygsbefäl; samt
 • säkerhets- och ledningsvakt, som av Stockholms Hamn AB har erhållit behörighet att tjänstgöra i Stockholms energihamnar, är väl insatt i gällande säkerhetsföreskrifter och vars namn anmälts till chefen för Stockholms Hamn AB:s energihamnar.

Alla öppningar, förutom det ordinarie tankventilationssystemet, ska vara stängda och gastäta. Ullagemätning och provtagning ska ske via slutna system.

Då fartygs lasttankar inte är försedda med system för sluten ullagemätning och provtagning får tankluckor öppnas under den kortaste tid som behövs för ullagemätning och provtagning. Dessa luckor ska vara särskilt anpassade för sitt ändamål och särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas under tankpejlings- eller provtagningsoperation.

Fartygs befälhavare och depåchef (motsvarande) ska inom sina respektive ansvarsområden se till:

 • att fysikalisk eller kemisk reaktion mellan olika varor inte inträffar.
 • att den utrustning som används tål den temperatur och de tryck som kan förekomma samt att den inte försvagas eller annorledes negativt påverkas av den hanterade varans fysikaliska eller kemiska egenskaper eller medför ökad risk för brand.
 • att brandfarliga, explosiva eller giftiga gaser inte tränger in i kontrollrum eller andra utrymmen där människor vistas.
 • att förekommande spill innehålls genom att spillkärl eller motsvarande utplaceras på alla de ställen där spill kan förekomma, samt att dräneringar pluggas eller på annat sätt tillsluts.
 • att av hanteringen berörd personal är försedd med lämplig skyddsutrustning samt att densamme är fysiskt lämpad för och utbildad i att använda denna.

Innan lossning eller lastning påbörjas ska följande iakttas:

 • Lossnings- eller lastningsplats för gas- och kemikalietankfartyg ska spärras av och utmärkas med väl synliga skyltar som varnar för den farliga varan som ska lossas eller lastas. Skyltarna ska placeras vid avspärrningen i land samt på fartygets sjösida.
 • Lastslangar ska riggas på sådant sätt att de inte skadas av fartygets eller egna rörelser.
 • Kontroll av koppling av lastslangar eller lastdon ska ske ombord genom befälhavares (ställföreträdares) försorg och i land genom depåchefs (ställföreträdares).
 • Endast godkända lastslangar, som är provade under den senaste 12-månadersperioden samt inte är äldre än fem år får användas. Provningsintyg ska finnas tillgängligt och slangarna ska vara märkta med datum för senaste provning, tillåtet arbetstryck samt vilken typ av vara de är lämpade för.
 • Lastslang och lastarm ska vara av tillräcklig längd för att tillåta fartygets rörelser vid kaj orsakade av med lastförhållande varierande fribordshöjder.
 • Möjligheter ska finnas att vid nödsituation snabbt tömma slangar och lastarmar inför losskoppling.
 • Då isolationsfläns används ska denna, då så är möjligt, kontrolleras med avseende på elektrisk isolationsförmåga, renhet, att den är fri från skada samt ordentligt fastsatt.
 • Vid lossning eller lastning av kyld flytande gas ska vid hanteringen använd utrustning gradvis kylas till lämplig temperatur för att förhindra termisk spänning.

11.1.2 Under pågående lossning och lastning ska följande iakttas:

 • Fartygsbefäl enligt kapitel 11 samt övrig besättning efter behov ska alltid vara tillgänglig på däck eller i dess omedelbara närhet. Person ansvarig för hanteringen ska alltid finnas tillgänglig i land.
 • Besättning ska finnas tillgänglig ombord i sådan omfattning att förhalning kan ske.
 • Under lossning ska en besättningsman alltid finnas tillgänglig vid pumparnas manöverdon för att vid eventuell nödsituation snabbt kunna avbryta pumpningen.
 • Täta kontroller ska göras så att inte överenskomna pumptryck och pumphastigheter överskrides.
 • Ledningar, lastslangar, lastarmar, pumpar, ventiler och övrig vid hanteringsoperationen använd utrustning ska noga kontrolleras med avseende på läckage.
 • Tankar och cisterner ska vid upprepade tillfällen pejlas för att förhindra överfyllnad.
 • Vid lastning ska särskilt stor försiktighet iakttas vid ”toppning”. Den som övervakar ”toppningen” ska ständigt vara i förbindelse med den som manövrerar ventil vilken reglerar tillförseln till respektive tank.
 • Pumptrycket ombord får vid lossning inte överskrida det tryck som angivits i lasthanteringsplanen.
 • Vid lastningens början ska pumptrycket långsamt ökas till det överenskomna maximala. Samtidigt ska tätheten på slanganslutningar mellan fartygets och landsidans manifoldrar kontrolleras noggrant. Om det visar sig att läckage uppstår vid slang eller anslutning ska pumpningen omedelbart avbrytas och felet avhjälpas.
 • Om slang eller lastdon blåses med luft eller dylikt ska den för lastningen ansvarige ombord ha förvissat sig om att tillräcklig plats finns i berörd tank.
 • Vid åskväder ska lossning respektive lastning av brandfarlig vätska eller gas avbrytas.
 • Vid avbrott i lossning eller lastning ska både fartygets och landanläggningens manifolderventiler stängas.

11.1.3 Efter avslutad lossning eller lastning

Innan lastslang eller lastarm losskopplas ska denna göras trycklös samt dräneras på sitt innehåll till lämpligt spillkärl.

Alla använda ventiler längs ledningar, på kaj och ombord på fartyg ska stängas och lösa ledningsändar och ventiler förses med blindlock.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2012-11-09
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält